STAT 20:7

7Tasol nau yu mas salim meri i go bek long man bilong en, longwanem, dispela man em i profet bilong mi. Na bai em i prea long helpim yu, na bai yu no ken i dai. Tasol sapos yu no salim meri i go bek, bai yu dai wantaim olgeta manmeri bilong yu.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More