STAT 27

1Aisak i lapun pinis na ai bilong en i pas na em i no moa lukim ol samting. Orait em i singautim Iso, namba wan pikinini bilong en na i tokim em olsem, “Pikinini.” Na Iso i bekim tok olsem, “Yes, mi stap.” 2Na Aisak i tok olsem, “Mi lapun pinis na mi no save wanem taim bai mi dai. 3Olsem na yu kisim banara na ol spia bilong yu, na yu go long bus na painim wanpela abus bilong mi. 4Yu kisim abus pinis, orait yu go kukim dispela kain kaikai mi save laikim tumas, na yu bringim i kam long mi. Na bai mi kaikai na mi givim yu las blesing bilong mi pastaim, na bihain mi ken i dai.” 5Tasol Rebeka i harim Aisak i toktok wantaim pikinini bilong en, Iso. Na taim Iso i go pinis long bus bilong painim wanpela abus bilong papa bilong en, 6Rebeka i tokim Jekop olsem, “Nau tasol mi harim papa bilong yu i givim dispela tok long Iso, 7‘Bringim wanpela abus na kukim sampela kaikai bilong mi. Bai mi kaikai na long ai bilong Bikpela bai mi givim yu las blesing bilong mi pastaim, na bihain mi ken i dai.’ 8Orait pikinini, yu harim gut tok bilong mi na mekim ol samting olsem mi tokim yu. 9Yu go long banis na kisim tupela yangpela patpela meme na bringim i kam long mi. Na bai mi kukim dispela kain kaikai papa bilong yu i save laikim tumas. 10Na yu ken givim long papa bilong yu, bai em i kaikai. Na em i ken givim blesing long yu.” 11Tasol Jekop i bekim tok long mama bilong en olsem, “Yu save Iso i gat planti gras long skin bilong en. Tasol mi nogat. 12Nogut papa i pilim skin bilong mi na em i save olsem mi laik trikim em. Na em bai i askim God long bagarapim mi, na mi no ken kisim blesing.” 13Tasol mama bilong en i tok olsem, “Pikinini, yu no ken wari. Mi yet mi ken kisim dispela bagarap. Tasol yu mekim olsem mi tok, na yu go kisim tupela meme i kam.” 14Orait Jekop i go kisim tupela meme na i bringim i go long mama bilong en. Na Rebeka i kukim dispela kaikai papa bilong Jekop i save laikim tumas. 15Ol gutpela klos bilong Iso i stap long haus bilong Rebeka. Olsem na Rebeka i kisim na i bilasim Jekop. 16Na em i karamapim han na nek bilong Jekop long skin bilong meme. 17Na Rebeka i kisim dispela switpela kaikai na sampela bret em i bin kukim na i givim long Jekop. 18Orait Jekop i bringim i go long papa bilong em na i tok olsem, “Papa.” Na Aisak i tok, “Yes, pikinini. Yu husat?” 19Na Jekop i tok olsem, “Mi Iso, namba wan pikinini bilong yu. Mi redim pinis olgeta samting olsem yu bin tokim mi. Yu kirap nau na kaikai sampela bilong dispela abus mi kisim i kam, na bai yu ken givim blesing long mi.” 20Tasol Aisak i tok gen olsem, “Pikinini, olsem wanem na yu kisim dispela abus hariap tru?” Na Jekop i bekim olsem, “God, Bikpela bilong yu, em i bin helpim mi na mi kisim dispela abus hariap.” 21Orait Aisak i tokim Jekop olsem, “Kam klostu liklik bai mi ken pilim skin bilong yu. Yu namba wan pikinini bilong mi, Iso, o nogat?” 22Na Jekop i go klostu long papa bilong en na papa i pilim gut skin bilong en na i tok olsem, “Yu toktok olsem Jekop. Tasol mi pilim han bilong yu i olsem han bilong Iso.” 23Aisak i no luksave long Jekop, long wanem, gras bilong meme i karamapim han bilong Jekop, na han bilong en i gat planti gras olsem han bilong Iso. Aisak i laik givim blesing long em, 24tasol pastaim em i askim gen, “I tru, yu pikinini bilong mi, Iso?” Na Jekop i tok, “Yes.” 25Orait Aisak i tok olsem, “Bringim hap abus i kam long mi na bai mi kaikai. Na bihain bai mi givim blesing long yu.” Na Jekop i givim kaikai long Aisak na em i givim wain tu na Aisak i dring. 26Bihain papa i tokim Jekop olsem, “Pikinini, kam klostu na givim kis long mi.” 27Na Jekop i go klostu na i givim kis long em, na Aisak i smelim klos Jekop i bin putim. Na Aisak i givim blesing long em na i askim God long mekim gut long em. Em i tok olsem, “Dispela gutpela smel bilong pikinini bilong mi i olsem smel bilong wanpela gaden Bikpela i mekim i kamap gutpela tru. 28Bai God i ken salim wara bilong nait i kam daun na mekim planti kaikai i kamap long olgeta gaden bilong yu. Bai em i ken givim yu planti wit na planti wain. 29Bai ol man bilong olgeta ples i ken kamap wokboi bilong yu, na ol manmeri bilong olgeta kantri i ken i stap aninit long yu. Yu bai bosim ol brata bilong yu. Na bai ol tumbuna pikinini bilong mama bilong yu i ken i stap aninit long yu. Ol man i askim God long bagarapim yu, ol yet i ken bagarap. Tasol ol man i askim God long mekim gut long yu, ol tu i ken kisim blesing.” 30Aisak i givim blesing pinis long Jekop, orait Jekop i lusim em. Na long dispela taim tasol brata bilong en Iso i kam bek long bus. 31Em tu i kukim switpela kaikai na i kisim i go long papa bilong em. Na em i tok olsem, “Papa, yu kirap na kaikai sampela abus mi bringim i kam long yu, na bai yu ken givim blesing long mi.” 32Na Aisak i tok, “Yu husat?” Na Iso i bekim tok olsem, “Mi Iso, namba wan pikinini bilong yu.” 33Orait Aisak i kirap nogut tru na skin bilong en i guria moa yet na em i askim olsem, “Tasol pastaim husat i bin kilim wanpela abus na i bringim i kam long mi? Yu no kamap yet na mi kaikai pinis. Na mi givim pinis las blesing bilong mi long dispela man, na dispela blesing bai i stap long em oltaim oltaim.” 34Taim Iso i harim dispela tok, em i krai nogut tru. Na em i tok olsem, “Papa, givim blesing long mi tu.” 35Tasol Aisak i tok olsem, “Brata bilong yu i giamanim mi, na em i kisim pinis blesing bilong yu.” 36Orait Iso i tok olsem, “Dispela em i namba 2 taim nau em i kisim ples bilong mi. Olsem na dispela nem Jekop, i stret tru long em. Mama i bin karim mi pastaim, tasol Jekop i kisim pinis namba bilong mi olsem namba wan pikinini. Na nau gen em i kisim blesing bilong mi. Olsem wanem, papa? I no gat wanpela blesing moa i stap, em yu ken givim long mi?” 37Na Aisak i bekim tok bilong Iso olsem, “Mi makim em pinis bilong i stap olsem bosman bilong yu, na mi tok long olgeta wanblut bilong en i ken kamap wokboi bilong en. Na mi tok long em bai i gat planti wit na wain. Olsem na, pikinini, wanem arapela samting i stap bai mi ken givim blesing long yu tu?” 38Tasol Iso i askim papa bilong en olsem, “Olsem wanem, papa, yu gat wanpela blesing tasol, a? Papa, yu mas tokim God long mekim gut long mi tu.” Iso i tok olsem na em i krai bikpela gen. 39Orait Aisak i tokim em, “Bai ples bilong yu i stap longwe long gutpela graun i gat gris. Na bai wara bilong nait i no ken pundaun long gaden bilong yu. 40Yu bai pait long bainat bilong painim kaikai na painim gutpela sindaun. Na bai yu stap wokboi bilong brata bilong yu. Tasol bihain bai yu sakim em na bai em i no inap bosim yu moa.” 41Iso i tingting long blesing papa i bin givim long Jekop na em i kros nogut tru long Jekop. Na Iso i tok olsem, “Liklik taim tasol na papa bai i dai na bai mipela i sori long em. Dispela taim bilong sori i pinis, orait bai mi kilim Jekop i dai.” 42Rebeka i harim tok long dispela samting Iso i tingting long mekim. Olsem na em i singautim Jekop na i tokim em olsem, “Harim gut. Brata bilong yu Iso i bel kaskas long dispela samting yu bin mekim long em na em i gat tingting bilong kilim yu i dai. 43Olsem na, pikinini, yu mas mekim ol samting olsem mi tokim yu. Yu mas redi na ranawe i go i stap wantaim brata bilong mi, Laban, long taun Haran. 44Yu mas i stap wantaim em inap bel bilong brata bilong yu i kol, 45na em i lusim tingting long samting yu bin mekim long em. Na bihain bai mi salim wanpela man i go tokim yu na bringim yu i kam bek hia. Mi no laik lusim yutupela pikinini bilong mi long wanpela de tasol.” 46Bihain Rebeka i tokim Aisak olsem, “Mi les pinis long ol dispela meri bilong lain Hit. Sapos Jekop tu i maritim wanpela meri bilong lain Hit olsem dispela tupela meri i stap hia, orait mobeta mi dai.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\