STAT 32

1Orait Jekop wantaim ol lain bilong en i wokabaut i go, na ol ensel bilong God i kamap long em long rot. 2Em i lukim ol, na em i tok olsem, “Dispela ples em i kem bilong God.” Olsem na em i kolim nem bilong dispela ples Mahanaim. 3Na Jekop i salim sampela man i go pas long graun bilong Seir, narapela nem bilong en Idom, bilong bringim tok i go long Iso, brata bilong em. 4Na em i tokim ol long mekim dispela tok, “Bikman Iso, Jekop, wokboi bilong yu, i salim dispela tok long yu, ‘Mi bin i stap longpela taim wantaim Laban, na nau mi laik i kam bek. 5Mi gat ol lain bulmakau na donki na sipsip na meme na ol wokboi na wokmeri nating. Mi salim dispela tok long yu, bikman bilong mi, na mi laik bai yu ken belgut long mi.’ ” 6Bihain ol dispela man i kam bek na ol i tokim Jekop olsem, “Mipela i bringim tok i go long brata bilong yu, Iso, na nau em i kam bilong bungim yu long rot. Na 400 man i kam wantaim em.” 7Jekop i harim dispela tok na em i pret moa yet, na em i bel hevi na tingting planti. Orait em i tilim lain manmeri bilong em, wantaim ol lain sipsip na meme na bulmakau na kamel, long tupela lain, na ol i stap long tupela kem. 8Em i tingting olsem, “Sapos Iso i kam na kirapim pait long namba wan lain na bagarapim ol, orait ating namba 2 lain inap ranawe.” 9Na Jekop i prea olsem, “God bilong Abraham, tumbuna bilong mi, yu God bilong Aisak, papa bilong mi, harim beten bilong mi. Bikpela, yu bin tokim mi olsem, mi mas i go bek long as ples bilong mi, na bai yu mekim gut long mi. 10God, mi wokboi bilong yu. Mi no gutpela man, tasol yu bin marimari long mi na yu bin mekim gut tru long mi. Taim mi brukim wara Jordan na mi go bilong i stap wantaim Laban, mi no gat wanpela samting. Nogat. Mi holim tasol stik bilong wokabaut. Tasol nau mi kam bek wantaim dispela tupela lain. 11Mi prea long yu, bai yu ken sambai long mi, na bai brata bilong mi, Iso, i no ken i kam pait long mi. Mi pret, nogut em i kam pait long mipela na pinisim mipela olgeta, na ol meri na pikinini wantaim. 12Bipo yu bin tok olsem, bai yu was gut long mi na bai yu givim planti lain tumbuna pikinini long mi. Na bai ol i kamap bikpela lain tru olsem wesan bilong nambis, na i no gat man inap long kaunim.” 13Jekop i slip long nait na long de bihain em i makim sampela animal bilong givim olsem presen long Iso, brata bilong em. 14Em i makim inap olsem 200 meme meri na 20 meme man, na 200 sipsip meri na 20 sipsip man, 15na 30 kamel meri i gat pikinini, na 40 bulmakau meri na 10-pela bulmakau man, na 20 donki meri na 10-pela donki man. 16Em i makim wanpela wanpela wokboi bilong lukautim wan wan lain animal na em i tokim ol olsem, “Yupela go pas long mi. Na yupela i no ken larim ol wan wan lain animal i wokabaut klostu tumas long ol arapela lain.” 17Na Jekop i tokim namba wan wokboi olsem, “Ating brata bilong mi, Iso, bai i bungim yu long rot na askim yu olsem, ‘Yu wokboi bilong husat? Na yu go we? Na ol dispela lain animal i bilong husat?’ 18Orait yu mas bekim tok olsem, ‘Ol dispela lain animal i bilong wokboi bilong yu, Jekop. Jekop i salim i kam olsem presen long yu Iso, yu bikman bilong mi. Na Jekop yet i wokabaut i kam bihain.’ ” 19Na Jekop i givim wankain tok tasol long namba 2 wokboi na long namba 3 wokboi na long olgeta wokboi i lukautim ol lain animal. Em i tok olsem, “Taim yupela i bungim Iso, yupela i mas mekim dispela tok tasol long en. 20Na yupela i mas tok moa olsem, ‘Yes, wokboi bilong yu Jekop i bihainim mipela na i kam.’ ” Jekop i tingting olsem, “Long dispela pasin ating bai mi grisim brata bilong mi na bai em i lusim tingting long kros bilong en. Na taim em i bungim mi, em bai i belgut long mi.” 21Orait em i salim ol presen i go paslain long em, na em yet i stap long kem long dispela nait. 22Na long dispela nait yet Jekop i kirap na i kisim tupela meri bilong em na tupela wokmeri bilong em na 11-pela pikinini bilong em, na em i brukim wara Jabok. 23Em i bringim ol i go pinis long hapsait bilong wara, orait em i go bek na tokim ol wokman long karim ol samting bilong en i go. 24Na em wanpela tasol i stap. Orait long nait wanpela man i kamap na i pait long em i go inap long tulait. 25Tupela i pait yet, na dispela man i save olsem em i no inap win. Olsem na em i paitim Jekop long dispela hap bun bilong as i join wantaim bun bilong lek, na bun bilong lek i lus. 26Tupela i pait i stap na dispela man i tokim Jekop olsem, “Klostu tulait i laik kamap nau. Yu lusim mi na bai mi go.” Tasol Jekop i tokim em, “Yu givim blesing long mi pastaim, na bai mi larim yu i go.” 27Orait dispela man i askim Jekop olsem, “Wanem nem bilong yu?” Na Jekop i bekim tok olsem, “Nem bilong mi Jekop.” 28Orait dispela man i tok, “Nau bai nem bilong yu i no moa Jekop. Yu bin pait long God, na long man tu, na yu win pinis. Orait nupela nem bilong yu, em Israel.” 29Na Jekop i tok olsem, “Plis, yu tokim mi long nem bilong yu.” Tasol em i bekim tok olsem, “Bilong wanem yu askim mi long nem bilong mi?” Na em i givim blesing long Jekop. 30Na bihain Jekop i tok olsem, “Mi lukim pinis pes bilong God, na mi no i dai.” Olsem na em i kolim nem bilong dispela ples Peniel. 31San i kamap pinis na Jekop i lusim Peniel. Tasol em i no wokabaut stret, long wanem, bun bilong lek bilong en i lus yet. 32Olsem na i kam inap nau ol Israel i no save kaikai mit bilong abus i stap long dispela bun, long wanem, bipo dispela man i paitim Jekop long dispela bun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\