STAT 35

1God i tokim Jekop olsem, “Yu kirap na yu go long Betel na yu stap long dispela hap. Na yu wokim wanpela alta long mi. Mi God, mi bin kamap long yu long taim yu ranawe long brata bilong yu, Iso.” 2Orait Jekop i tokim ol famili bilong en na olgeta manmeri i stap wantaim em olsem, “Yupela rausim olgeta giaman god bilong yupela. Na yupela i mas bihainim ol pasin bilong kamap klin, na putim ol klinpela klos. 3Bai yumi lusim dispela ples na i go long Betel. Na bai mi wokim wanpela alta long God. Em God i bin helpim mi long taim bilong hevi, na em i bin i stap wantaim mi long olgeta hap mi bin i go long en.” 4Orait ol i givim olgeta giaman god bilong ol long Jekop. Na ol i givim em tu ol ring ol i save putim long yau bilong ol yet. Na Jekop i planim ol dispela samting aninit long bikpela diwai tambu i stap klostu long taun Sekem. 5Orait Jekop wantaim ol lain bilong en i wokabaut i go. Na God i mekim bikpela pret i kamap long ol manmeri i stap long ol taun klostu long Sekem, na ol i no ranim ol lain bilong Jekop. 6Na Jekop wantaim ol lain bilong en i go kamap long taun Lus long graun Kenan. Lus em olpela nem bilong taun Betel. 7Na Jekop i wokim wanpela alta na i kolim nem bilong dispela ples alta i stap long en olsem, “God bilong Betel,” long wanem, God i bin kamap long em long dispela ples taim Jekop i ranawe long brata bilong en. 8Na Debora, wokmeri bilong Rebeka, em i dai long taim ol i stap long dispela hap, na ol i planim em aninit long wanpela bikpela diwai i stap long hap saut bilong taun Betel. Olsem na ol i kolim nem bilong dispela diwai olsem, “Diwai bilong krai.” 9Taim Jekop i lusim Mesopotemia na i kam bek long graun Kenan, God i bin kamap long em gen, na i tok long em bai i mekim gut long Jekop. 10God i bin tok olsem, “Nau nem bilong yu Jekop. Tasol ol i no ken kolim yu Jekop moa. Nogat. Ol i mas kolim yu long nem Israel.” Olsem na God i kolim nem bilong en Israel. 11Na God i bin tokim em olsem, “Mi God I Gat Olgeta Strong. Yu mas kamapim planti pikinini. Bai yu kamap tumbuna bilong planti lain manmeri, na bilong ol king tu. 12Dispela graun bipo mi givim long Abraham na long Aisak, nau mi givim long yu. Na bai mi givim long ol lain tumbuna pikinini bilong yu tu.” 13God i toktok pinis na em i lusim dispela ples em i bin toktok wantaim Jekop long en, na em i go antap. 14Orait Jekop i sanapim wanpela longpela ston bilong makim dispela ples God i bin toktok wantaim em. Na em i kapsaitim wain na wel bilong oliv antap long dispela ston olsem ofa long God. 15Na dispela ples God i bin toktok wantaim em, em Jekop i kolim long nem Betel. 16Jekop wantaim ol lain bilong en i lusim Betel na ol i laik i go long taun Efrata. Ol i wokabaut i go yet na taim i kamap bilong Resel i karim pikinini. Na em i pilim bikpela pen moa. 17Taim em i pilim bikpela pen tru, meri bilong helpim em i tokim em olsem, “Yu no ken pret. Dispela em i narapela pikinini man.” 18Na klostu Resel i laik i dai, na em i pulim win na kolim nem bilong pikinini Benoni. Tasol bihain, papa i kolim em Benjamin. 19Resel i dai pinis, na ol i planim em long arere bilong rot i go long Efrata, em olpela nem bilong taun Betlehem. 20Na Jekop i sanapim wanpela ston bilong makim matmat bilong Resel. Na dispela ston i stap yet. 21Na Israel i wokabaut i go lusim taua bilong Eder na i go liklik moa na em i wokim kem bilong en. 22Israel i stap yet long dispela hap, na Ruben i slip wantaim Bilha, wanpela bilong ol namba 2 lain meri bilong papa bilong en. Na Israel i harim tok long dispela samting Ruben i bin mekim. Jekop i gat 12-pela pikinini man. 23Nem bilong ol pikinini bilong Lea i olsem, Ruben, em i namba wan pikinini bilong Jekop, na Simeon na Livai na Juda na Isakar na Sebulun. 24Resel i gat tupela pikinini, Josep na Benjamin. 25Bilha, wokmeri bilong Resel, i gat tupela pikinini, Dan na Naptali. 26Silpa, wokmeri bilong Lea, i gat tupela pikinini, Gat na Aser. Jekop i stap long Mesopotemia na em i kamapim ol dispela pikinini. 27Jekop i kamap long papa bilong en Aisak long ples Mamre, klostu long taun Kiriat Arba, em olpela nem bilong taun Hebron. Em ples Abraham na Aisak i bin i stap long en bipo. 28Aisak i gat 180 krismas 29na em i kamap lapun tru na em i dai. Na tupela pikinini bilong em, Iso na Jekop, tupela i planim em.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\