STAT 46

1Jekop i bungim olgeta samting bilong en na em wantaim ol lain bilong en i bihainim rot i go long Isip. Na taim ol i kamap long ples Berseba, Jekop i mekim ol ofa long God bilong papa bilong en Aisak. 2Long nait God i kamap long Jekop long samting olsem driman, na em i singaut olsem, “Jekop, Jekop.” Na Jekop i tok olsem, “Yes, mi stap.” 3Orait God i tok olsem, “Mi God. Mi God bilong papa bilong yu. Yu no ken pret long i go long Isip. Bai mi mekim ol tumbuna pikinini bilong yu i kamap bikpela lain manmeri. 4Bai mi go wantaim yu long Isip, na bai mi bringim yu i kam bek gen. Na long taim yu dai, Josep yet bai i planim yu.” 5Orait Jekop i lusim Berseba. Na ol pikinini man bilong en i putim em wantaim ol meri bilong ol na ol liklik pikinini long ol karis king bilong Isip i bin salim i kam bilong karim ol i go. 6Na ol i bringim tu ol bulmakau wantaim ol arapela samting ol i bin kisim long graun Kenan, na Jekop wantaim olgeta lain bilong en i go long Isip. 7Olgeta pikinini man na pikinini meri bilong Jekop wantaim olgeta tumbuna pikinini bilong en, ol i go wantaim Jekop. 8Nem bilong ol lain bilong Jekop i bin i go wantaim em long Isip i olsem. Ruben, em i namba wan pikinini man bilong Jekop. 9Na ol pikinini man bilong Ruben i olsem, Hanok na Palu na Hesron na Karmi. 10Ol pikinini man bilong Simeon i olsem, Jemuel na Jamin na Ohat na Jakin na Sohar na Saul. Mama bilong Saul em wanpela meri Kenan. 11Ol pikinini man bilong Livai i olsem, Gerson na Kohat na Merari. 12Ol pikinini man bilong Juda i olsem, Er na Onan na Sela na Peres na Sera. Tasol Er na Onan tupela i dai long taim ol i stap yet long graun Kenan. Na ol pikinini man bilong Peres i olsem, Hesron na Hamul. 13Ol pikinini man bilong Isakar i olsem, Tola na Puva na Iop na Simron. 14Ol pikinini man bilong Sebulun i olsem, Seret na Elon na Jalel. 15Ruben na Simeon na Livai na Juda na Isakar na Sebulun em ol pikinini man bilong Lea, meri bilong Jekop. Lea i bin karim ol taim ol i stap yet long graun Mesopotemia. Lea i karim tu wanpela pikinini meri, nem bilong em Daina. Namba bilong ol lain pikinini na tumbuna pikinini bilong Lea, em inap 33 olgeta. 16Ol pikinini man bilong Gat i olsem, Sifion na Hagi na Suni na Esbon na Eri na Arodi na Areli. 17Ol pikinini man bilong Aser i olsem, Imna na Isva na Isvi na Beria. Na susa bilong ol em Sera. Na ol pikinini man bilong Beria i olsem, Heber na Malkiel. 18Ol dispela manmeri em ol lain pikinini na tumbuna pikinini bilong Jekop wantaim Silpa. Silpa em i dispela wokmeri Laban i bin givim long Lea, pikinini meri bilong em. Namba bilong ol dispela lain em inap 16 olgeta. 19Ol pikinini man bilong Resel, meri bilong Jekop, i olsem, Josep na Benjamin. 20Long taim Josep i stap long kantri Isip em i maritim Asenat, pikinini bilong Potifera, wanpela pris bilong taun Heliopolis. Asenat i karim tupela pikinini man, em Manase na Efraim. 21Ol pikinini man bilong Benjamin i olsem, Bela na Beker na Asbel na Gera na Naman na Ehi na Ros na Mupim na Hupim na Art. 22Ol dispela man em ol lain pikinini na tumbuna pikinini bilong Jekop wantaim Resel. Namba bilong ol em inap 14 olgeta. 23Dan i gat wanpela pikinini man tasol, em Husim. 24Ol pikinini man bilong Naptali i olsem, Jasel na Guni na Jeser na Silem. 25Ol dispela manmeri em ol lain pikinini na tumbuna pikinini bilong Jekop wantaim Bilha. Bilha em i dispela wokmeri Laban i bin givim long Resel, pikinini meri bilong em. Namba bilong ol dispela lain em inap 7 olgeta. 26Namba bilong ol lain pikinini na tumbuna pikinini bilong Jekop stret ol i bin i go long Isip, em inap 66 olgeta. Tasol dispela namba i no karamapim ol meri bilong ol pikinini bilong Jekop. 27Meri bilong Josep i karim tupela pikinini man long Isip. Olsem na namba bilong olgeta lain bilong Jekop i go i stap long Isip, em inap 70 olgeta. 28Jekop i salim Juda i go pas bilong kisim Josep i kam bungim em long distrik Gosen. Olsem na taim ol lain bilong Jekop i kamap pinis long Gosen, 29Josep i tokim ol wokboi long redim karis bilong en, na em i go long Gosen bilong bungim papa. Na taim Josep i lukim papa, em i go holim papa na i krai longpela taim tru. 30Orait Jekop i tokim Josep olsem, “Nau mi ken i dai, long wanem, mi lukim yu pinis na mi save olsem yu stap yet.” 31Orait Josep i tokim ol brata bilong en na ol lain famili bilong papa bilong en olsem, “Nau bai mi go tokim king olsem, ‘Ol brata bilong mi na ol famili bilong papa bilong mi ol i lusim graun Kenan na ol i kam kamap pinis. 32Ol dispela lain ol i man bilong lukautim ol sipsip. Na ol i bringim ol sipsip na ol bulmakau wantaim olgeta samting bilong ol i kam.’ 33Mi bai tokim king olsem, olsem na sapos king i singautim yupela na i askim yupela long wanem kain wok yupela i save mekim, 34orait yupela i mas bekim tok bilong en olsem, ‘Bikman, mipela i man bilong lukautim ol sipsip na bulmakau. Mipela i mekim dispela kain wok long taim mipela i mangi yet na i kam inap nau, olsem ol lain papa bilong mipela tu i bin mekim bipo.’ Sapos yupela i tokim king olsem, orait em bai i larim yupela i sindaun long distrik Gosen, long wanem, ol man bilong Isip i no save laikim tru ol man i save lukautim ol sipsip.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\