HIBRU 6

1Orait yumi no ken toktok tasol long ol skul yumi save kisim pastaim long tok bilong Krais. Sapos yumi mekim olsem yet, em i olsem yumi planim pos bilong haus planti taim, tasol yumi no kirapim haus yet. Olsem na yumi no ken skruim planti toktok long pasin bilong tanim bel na bilip long God na givim baksait long olgeta pasin i no gat laip tru long en, na long ol kain kain pasin bilong kisim baptais na long pasin bilong putim han antap long ol man. Na yumi no ken mekim planti toktok long ol man i dai pinis ol bai i kirap bek, na long yumi olgeta i mas sanap long kot bilong God, na long em bai i tok long yumi bai i kisim gutpela laip o yumi bai i kisim pe nogut bilong oltaim oltaim. Yumi no ken pas i stap long ol dispela kain tok tasol. Nogat. Yumi mas kisim olkain skul bilong ol man i bikpela pinis. 3Sapos God i orait long yumi mekim olsem, orait bai yumi mekim. 4Sampela man ol i kisim pinis lait bilong God. Ol i traim pinis dispela presen i kam long heven. Na ol i kisim Holi Spirit pinis. Ol i traim pinis tok bilong God, na ol i save, dispela tok em i gutpela tru. Ol i pilim pinis strong bilong God, em dispela strong bai i kamap ples klia long gutpela taim i kamap bihain. Orait sapos dispela kain man i pundaun na i givim baksait long God, i no gat rot tru bilong em i kam bek na tanim bel gen. Nogat. Long dispela pasin em i mekim, i olsem em yet i nilim Pikinini Bilong God long diwai kros gen. I olsem em i hangamapim em gen long diwai kros, bai ol man i ken tok bilas long em. 7Planti taim ren i save kam daun, na graun i save kisim dispela ren. Na sapos dispela graun i karim gutpela kaikai bilong helpim ol manmeri i bin planim gaden long en, orait God bai i mekim gut long dispela graun. 8Tasol sapos graun i karim ol rop i gat nil na ol gras nogut tasol, orait em i graun nogut. I no longtaim na bai God i tok long em i mas bagarap. Na paia bai i kukim em olgeta. 9Ol pren tru, nau mipela i mekim dispela strongpela tok long yupela. Tasol mipela i save, yupela bai i no kisim dispela kain bagarap. Nogat. God bai i helpim yupela na kisim bek yupela. 10God em i no man nogut, na bai em i lusim tingting long ol gutpela wok yupela i bin mekim. Nogat. Yupela i bin givim bel bilong yupela long God, na dispela i bin kirapim yupela long helpim ol manmeri bilong em. Na yupela i save mekim olsem yet. 11Na mipela i laikim tumas bai yupela olgeta i mas wok strong olsem tasol, na holimpas bilip bilong yupela, na wetim dispela taim God i makim bilong mekim gut long yumi. 12Yupela i no ken les. Yupela i mas bihainim pasin bilong ol man i bilip tru na i no les kwik, na ol i kisim olgeta samting bipo God i tok long givim long ol pikinini bilong em. 13Bipo God i laik givim promis long Abraham. Na i no gat wanpela man em i bikpela na i winim God, inap long God i ken tok tru antap long nem bilong em. Olsem na God i tok tru antap long nem bilong em yet olsem, 14“Mi tok tru tumas, bai mi mekim gut tru long yu na bai mi mekim ol lain tumbuna pikinini bilong yu i kamap planti tru.” 15Na Abraham i wet na em i no les kwik, na bihain em i kisim olgeta samting God i bin promis long givim em. 16Pasin bilong tok tru antap em i olsem. Sapos ol man i tok tru antap long nem bilong wanpela man, dispela i soim olsem dispela man em i bikman tru na i winim ol. Na sapos wanpela man i tok tru antap, dispela i strongim tok bilong em na i pasim maus bilong ol arapela man i laik daunim tok bilong em. 17Bipo God i mekim promis long em bai i mekim gut tru long yumi ol lain bilong Abraham. Na em i laik soim yumi klia tru olsem, em i no inap senisim tingting bilong em, olsem na em i tok tru antap bilong strongim tok bilong em yet. 18Olsem na nau i gat tupela tok i stap, em promis bilong God na dispela tok tru antap em i bin mekim. Tupela i no inap senis, na long dispela tupela tok God i no inap tru long giaman. Olsem na yumi ol manmeri i bin ranawe i go hait klostu long God, yumi ken tingim dispela promis bilong God na yumi ken strongim tru bel bilong yumi long wet long kisim ol dispela samting God i promis long givim long yumi. 19Samting God i tokim yumi long wetim, dispela i stap olsem gutpela strongpela anka bilong laip bilong yumi. Dispela anka i go insait olgeta long Rum Tambu Tru, baksait long bikpela laplap ol i bin hangamapim long tempel. 20Jisas i go paslain long yumi insait long dispela rum, bilong helpim yumi, long wanem, em i kamap hetpris wankain olsem Melkisedek, na em bai i stap hetpris oltaim oltaim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\