HOSEA 12

1Olgeta samting ol Israel i save mekim long san na long nait em i nogut na i bilong bagarapim ol yet. Pasin bilong giaman na pasin bilong pait i kamap bikpela namel long ol. Ol i pasim tok long wok wantaim ol Asiria. Na ol i kirapim bisnis long wel bilong diwai oliv na salim i go long Isip, na ol Isip i baim.” 2Bikpela i gat tok long ol Juda. Na em bai i mekim save long ol Israel bilong bekim pasin ol i mekim. 3Tumbuna bilong ol, Jekop, i bin pait long brata bilong en taim tupela i stap yet long bel bilong mama. Bihain Jekop i kamap bikpela pinis na em i pait long God. 4Long dispela pait em i pait long ensel bilong God na em i win. Na Jekop i krai planti na i askim God long marimari long en. Na long narapela taim God i kamap long Jekop long Betel na i toktok wantaim yumi. 5Dispela God i toktok wantaim Jekop, em i Bikpela I Gat Olgeta Strong. Yumi mas kolim nem bilong en olsem, Bikpela. 6Olsem na yupela i mas bilip long God bilong yupela na kam bek long em. Na yupela i mas bihainim em tru na mekim stretpela pasin, na wetim em i helpim yupela. 7Bikpela i tok, “Ol Israel i bisnisman, tasol ol i no mekim stretpela pasin long wok bisnis bilong ol. Ol i wankain olsem ol bisnisman bilong ol Kenan. Ol i laikim tumas long giamanim ol man i kam baim samting bilong ol. Ol i no save skelim stret ol samting. 8Tasol ol i save tok, ‘Mipela i kamap maniman pinis. Mipela i gat planti samting. Na i no gat wanpela man i ken tok, mipela i kamap maniman long pasin bilong stil. Mipela i no bin mekim sin.’ 9Tasol mi God, Bikpela bilong yupela, mi save pinis long giaman bilong yupela. Bipo mi kisim yupela long Isip na mi bringim yupela i kam. Orait bai mi mekim yupela i lusim ol gutpela haus bilong yupela na bai yupela i slip long ol haus sel gen, olsem yupela i bin mekim taim mi bung wantaim yupela long ples wesan nating. 10“Mi bin toktok long ol profet, na long samting olsem driman mi tokim ol long planti samting. Na long maus bilong ol profet mi tokim ol Israel long ol i mas givim baksait long pasin nogut. 11Tasol ol i no harim tok. Nogat. Long taun Gileat ol i mekim planti pasin nogut, olsem na bai ol i lus tru. Long taun Gilgal ol i save ofaim ol bulmakau long ol alta nogut bilong ol. Olsem na ol dispela alta bai i bruk na i kamap hip ston nating i stap long ples klia.” 12Bipo tru tumbuna bilong yumi, Jekop, i ranawe i go long kantri Mesopotemia. Na em i laik kisim meri, olsem na em i wok long lukautim sipsip bilong narapela man bilong baim pikinini meri bilong dispela man. 13Na taim ol Israel i stap long Isip, Bikpela i salim wanpela profet i go bilong kisim ol na ol i lusim Isip, dispela ples kalabus. Na dispela profet i lukautim ol gut. 14Tasol ol Israel i mekim planti pasin nogut na Bikpela i kros nogut tru. Olsem na ol i mas i dai. Ol Israel i daunim nem bilong Bikpela, olsem na em bai i mekim save long ol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\