HOSEA 2:13

13Em i bin lusim tingting long mi planti taim, na i go mekim ol ofa bilong kamapim smok i gat gutpela smel long giaman god Bal na em i putim ol gutpela bilas na bihainim ol man em yet i laikim. Olsem na bai mi mekim save long en. Mi Bikpela, mi tok olsem.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More