HOSEA 2:15

15Bai mi givim bek ol gaden wain long em, na bai mi senisim dispela ples daun ol i kolim Ples Daun Bilong Trabel, na bai i kamap ples bilong wetim gutpela samting i kamap. Long dispela ples bai em i bihainim tok bilong mi olsem em i bin mekim long taim em i yangpela yet na em i lusim Isip na i kam.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More