HOSEA 2:7

7Bai em i ran i go bihainim ol man em i laikim, tasol em i no inap kamap long ol. Bai em i go painim ol, tasol bai em i no inap lukim ol. Na bai em i tok, ‘Bipo mi stap gut, tasol nau nogat. Olsem na bai mi go bek long man bilong mi stret.’

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More