AISAIA 12

1Long dispela taim yupela Israel bai i singim song olsem, “Bikpela, mi litimapim nem bilong yu. Yu bin belhat long mi, tasol belhat bilong yu i pinis, na yu mekim gut long mi. Na nau bel bilong mi i stap gut. 2“God i bin kisim bek mi. Na bai mi bilip strong long em na mi no ken pret. God, Bikpela i save mekim mi i stap strong na mi singim song bilong litimapim nem bilong en. Long wanem, em i bin kisim bek mi.” 3Hul wara i no save pinis, em i save givim wara long ol samting, na ol i stap gut. Bikpela i olsem dispela wara i no save pinis. Oltaim em i save helpim yupela na mekim yupela i stap strong. Olsem na yupela bai i amamas long i go long Bikpela na askim em long helpim yupela. 4Na long dispela taim bai yupela i singim song olsem, “Kolim nem bilong Bikpela na singaut long em na tok tenkyu long em. Tokaut long olgeta lain manmeri long ol bikpela wok em i bin mekim, na tokim ol long em i gat biknem. 5Singim ol song na litimapim nem bilong Bikpela. Em i kisim biknem long ol gutpela gutpela wok em i mekim. Tokim olgeta lain manmeri long ol gutpela gutpela wok bilong en. 6God bilong Israel em i God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Em i gat biknem na em i stap wantaim yupela ol manmeri bilong Saion. Olsem na yupela i mas amamas na singaut strong na singim song long em.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\