AISAIA 14

1Bikpela bai i sori gen long ol manmeri bilong Israel na em bai i makim ol gen olsem ol manmeri bilong em yet. Na em bai i bringim ol i go bek long graun bilong ol yet. Na ol manmeri bilong ol arapela lain bai i kam i stap wantaim ol na bai ol i kamap olsem ol manmeri bilong Israel stret. 2Na Bikpela bai i mekim ol manmeri bilong ol arapela kantri i helpim ol Israel long kam bek long graun bilong ol, em graun Bikpela i bin makim bilong ol. Na ol dispela manmeri bai i kamap olsem ol wokman na wokmeri nating bilong ol Israel. Ol lain i bin kalabusim ol Israel bipo, nau bai ol i stap kalabus bilong ol Israel. Bipo ol dispela lain i bin daunim ol Israel na mekim nogut long ol, tasol nau bai ol Israel i bosim ol. 3Bikpela bai i pinisim pen na taim nogut bilong yupela Israel na bai yupela i stap gut. Ol arapela i bin daunim yupela na yupela i bin mekim hatpela wok bilong ol, tasol olgeta dispela hevi bai i pinis. 4Na taim Bikpela i mekim olsem, orait yupela bai i singim song i gat tok bilas long king bilong Babilon. Dispela song i olsem, “Lukim, strongpela king i pundaun pinis. Olsem wanem na dispela man bilong mekim olkain strongpela wok em i bagarap? Bikpela tasol i bin pinisim strong bilong dispela man i bin mekim nogut long ol manmeri na mekim ol i pret nogut tru. 6Dispela king i bin belhat nating long ol arapela lain manmeri na i mekim nogut long ol. Na em i no malolo long mekim olkain pasin nogut bilong bagarapim ol arapela kantri. 7Tasol nau olgeta hap graun i ken i stap bel isi gen, na olgeta manmeri i ken singaut amamas. 8“Ol diwai pain na diwai sida bilong maunten Lebanon, ol tu i amamas long yu i dai pinis. Ol i tok, ‘I no gat man moa bai i kam katim mipela gen.’ 9“Ples bilong ol man i dai pinis i redim ol samting bilong tok welkam long yu. Em i tok, ‘Yupela ol bikman, kirap. Na yupela ol king, lusim sia king bilong yupela. Yupela olgeta i mas kam bungim dispela man i kam nau.’ 10Olgeta bilong ol bai i mekim kain tok olsem long yu, ‘Olaman, mipela i bin ting strong bilong yu i winim tru strong bilong mipela. Tasol nau strong bilong yu i pinis olgeta na yu kamap wankain olsem mipela. 11Bipo yu save putim olkain naispela bilas na ol manmeri i save mekim musik long ol gita samting bilong litimapim biknem bilong yu. Tasol nau ol binatang bilong graun bai i kamap bet bilong yu, na bai yu slip antap long ol. Na ol liklik snek bai i karamapim yu olsem blanket.’ 12“Yu bin i gat biknem tru. Long ai bilong ol manmeri yu bin i stap olsem sta bilong moning i lait antap long skai. Tasol nau yu pundaun pinis, yu strongpela man bilong pait, yu man bilong winim planti kantri. 13Yu bin i gat tingting olsem, ‘Bai mi abrusim ol sta na i go antap tru long heven. Na bai mi putim sia king bilong mi antap tru long ol sta bilong God. Na tu bai mi sindaun antap tru long dispela maunten long hap not ol god i save kam bung long en. 14Bai mi go antap tru long ol klaut na bai mi stap olsem God Antap Tru.’ 15“Tasol sori tumas, yu pundaun pinis na bai yu go daunbilo tru long ples bilong ol man i dai pinis, na bai yu stap aninit tru. 16Long dispela ples, ol man i dai pinis bai i lukim yu na kirap nogut tru. Na bai ol i lukluk strong long yu na askim olsem, ‘Ating dispela man tasol i bin mekim graun i guria na ol king bilong ol arapela kantri i pret na guria, a? 17Ating dispela man tasol i bin bagarapim ol taun na mekim ol graun i kamap ples nating, a? Ating dispela man tasol i no bin marimari long ol man em i bin kalabusim na em i no larim ol i go bek long ples bilong ol.’ 18“Taim ol arapela king i dai ol manmeri i save mekim gut long ol bodi bilong ol na planim ol long naispela matmat. 19Tasol yu nogat. Ol i tromoi bodi bilong yu olsem man i katim han bilong diwai na tromoi bilong sting. Bodi bilong yu i stap long rot aninit long ol bodi bilong ol arapela man i dai long pait. Na ol man i krungutim taim ol i ran i go i kam. Tewel bilong yupela olgeta bai i go daunbilo tru long ples bilong ol man i dai pinis. 20Bai ol i no mekim gut long bodi bilong yu na planim yu olsem ol arapela king. Long wanem, yu bin bagarapim kantri bilong yu na kilim ol manmeri bilong yu yet. “I gutpela sapos ol lain pikinini bilong dispela king nogut i ken pinis olgeta long graun. 21Olsem na bringim ol pikinini bilong en i kam na kilim ol i dai bilong bekim ol pasin nogut papa bilong ol wantaim ol tumbuna bilong ol i bin mekim. Na bai i no gat wanpela bilong ol i ken i stap na kamap king na bosim ol kantri na wokim gen ol taun long olgeta hap.” 22Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Mi Bikpela, mi yet bai mi pait long ol Babilon na bagarapim ol na pinisim olgeta. Bai mi no larim wanpela bilong ol i stap. Nogat tru. Olgeta man na meri na ol pikinini bai i pinis. 23Bai mi brumim Babilon long brum bilong mi, em brum bilong bagarapim olgeta samting. Na bai mi mekim Babilon i kamap ples tais, na ol pisin bilong tais bai i stap long en. Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok pinis.” 24Bikpela I Gat Olgeta Strong i mekim wanpela strongpela tok olsem, “Tru tumas, samting mi tingting pinis long mekim, em bai mi mekim. 25Ol Asiria i kam long graun bilong mi na i mekim ol manmeri bilong mi i karim bikpela hevi. Ol Israel i stap olsem bulmakau, man i bin putim hevipela plang long nek bilong en na i bosim em long mekim wok. Tasol taim ol Asiria i stap yet long ol ples maunten bilong Israel, bai mi krungutim ol na memeim ol. Na dispela bikpela hevi ol Israel i karim, em bai i pinis olgeta.” 26Dispela kain pasin tasol Bikpela i tingting pinis long mekim long olgeta strongpela kantri bilong graun. Olsem na em i apim han bilong en na i redi long bagarapim ol. 27Bikpela I Gat Olgeta Strong i tingting pinis long mekim olsem, na husat inap pasim em? Em i apim han pinis, na i no gat wanpela bai i putim han bilong en i go daun. 28Long yia King Ahas i dai, Bikpela i givim wanpela tok. Dispela tok i olsem, 29“Ol manmeri bilong Filistia, yupela harim. Dispela stik i bin paitim yupela i bruk pinis, tasol yupela i no ken ting yupela bai i stap gut. Taim wanpela snek nogut i dai, narapela snek i nogut tru i save kisim ples bilong en. Na dispela snek i kamapim narapela snek i nogut moa yet, em snek i gat wing bilong flai i go i kam. 30Ol rabisman i sot tru long ol samting, bai ol i stap gut na bel isi. Tasol long yupela Filistia, mi Bikpela, bai mi salim taim bilong bikpela hangre i kam, na dispela hangre bai i kilim yupela na pinisim yupela olgeta. 31“Yupela ol biktaun bilong Filistia, na yupela ol manmeri i stap long ol, yupela olgeta i mas pret na krai nogut na singaut strong. Long wanem, wanpela bikpela lain ami i kam long hap not, na smok bilong paia i kamap baksait long ol. Olgeta soldia bilong dispela ami ol i strongpela soldia bilong pait na i no gat wanpela bilong ol i lusim lain na i wokabaut i kam bihain.” 32Bai yumi bekim tok olsem wanem long ol Filistia i kam askim yumi long helpim ol? Bai yumi bekim tok bilong ol olsem, “Bikpela bilong mipela Israel i makim pinis taun Saion olsem ples hait. Na taim ol manmeri bilong en i gat bikpela hevi na trabel, ol i ken i go long en na i stap gut.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\