AISAIA 25

1Bikpela, yu God bilong mi, na mi laik litimapim nem bilong yu. Yu save mekim ol narakain samting tru bilong helpim mipela. Yu inapim tru olgeta samting bipo yet yu bin tok long mekim. 2Yu bin mekim ol biktaun i kamap hip pipia na ol taun i gat strongpela banis i bagarap olgeta. Ol strongpela biktaun bilong ol birua i pinis olgeta, na ol bai i no inap kirapim gen. 3Ol manmeri bilong ol strongpela kantri bai i givim biknem long yu. Na ol biktaun bilong ol kantri nogut, ol bai i pret long yu. 4Yu bin i stap olsem strongpela ples hait bilong ol rabisman i sot long ol samting, na ol i stap gut long taim bilong hevi. Belhat na kros bilong ol man nogut i olsem strongpela win i kam sakim banis na i olsem hat bilong san i kamap long ples wesan. Tasol long taim bilong win na ren yu bin karamapim ol rabisman na ol i stap gut, na yu no larim strongpela san i kukim ol. Bikpela, yu save pasim maus bilong ol birua na singaut na bikmaus bilong ol man nogut i save pinis olgeta. I olsem klaut i haitim hatpela san na ples i kol. 6Long maunten Saion, Bikpela I Gat Olgeta Strong bai i redim bikpela kaikai tru. Bai i gat planti gutpela gutpela abus na nambawan wain tru bilong dring. Na ol manmeri bilong olgeta kantri bai i kam bung long dispela kaikai. 7Nau olgeta lain manmeri i gat bel hevi na ol i stap olsem ol man i sori long man i dai pinis, na dispela hevi bilong ol i olsem klos bilong sori ol i putim. Tasol long maunten Saion Bikpela bai i pinisim tru sori na hevi bilong ol. 8Em bai i pinisim dai tru na bai dai i no kamap moa long ol. God, Bikpela bai i pinisim krai bilong ol na mekim drai wara bilong ai bilong olgeta manmeri. Na em bai i pinisim sem i stap long ol manmeri bilong en long olgeta hap bilong graun. Bikpela i tok pinis long mekim olsem. 9Taim ol dispela samting i kamap, ol manmeri bai i tok olsem, “Bikpela, em i God bilong yumi. Yumi bin bilip na wet long em wanpela bai i kisim bek yumi. Em tasol i Bikpela, na em i bin helpim yumi. Olsem na yumi amamas moa yet, long wanem, em i kisim bek yumi pinis.” 10Bikpela bai i lukautim gut maunten Saion, tasol em bai i mekim save tru long ol Moap. Em bai i larim ol birua i kam bagarapim na krungutim ol, olsem ol bulmakau i save krungutim gras i go insait long pekpek bilong ol yet. 11Bai ol Moap i kamap olsem man i stap long biksi i pret long lus long solwara na i traim swim strong tru i go long nambis. Bai ol i mekim kain kain samting bilong abrusim dispela bagarap. Tasol Bikpela bai i daunim save na strong bilong ol, na wanem samting ol i mekim bai i no inap helpim ol. 12Na em bai i brukim ol strongpela banis bilong ol taun bilong ol. Nau ol dispela banis i stap antap tru, tasol em bai i mekim ol i pundaun olgeta long graun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\