AISAIA 26

1Wanpela taim bai i kamap bihain, na ol manmeri i stap long graun bilong Juda ol bai i singim dispela song. Taun bilong mipela i strongpela tru. God yet em i stap strongpela banis bilong mipela. Em i kisim bek mipela pinis na mekim mipela i win. 2Opim ol bikpela dua bilong taun, bai ol stretpela manmeri i ken i kam insait. Oltaim ol dispela lain i save aninit long Bikpela. 3Bikpela, ol i stap aninit long yu na tingting bilong ol i stap strong long yu tasol. Olsem na yu save mekim pasin bel isi i pulap tru long ol. 4Bikpela em i strongpela ples hait bilong yumi. Na em bai i stap olsem oltaim. Olsem na yumi mas bilip tru long em na aninit long em oltaim. 5Bikpela i save daunim ol manmeri i gat biknem. Na em i save brukim ol strongpela taun, na ol i pundaun olgeta long graun. 6Ol dispela manmeri i bin mekim nogut long ol rabisman, na tarangu ol i sot tru long ol samting. Tasol nau ol rabisman i krungutim na wokabaut antap long ol hip pipia bilong ol taun i bagarap pinis. 7Rot ol stretpela manmeri i wokabaut long en, em i stap stret tasol. Bikpela, yu stretpela God na yu save stretim rot ol i wokabaut long en. 8Bikpela, mipela i wokabaut bihainim ol lo bilong yu na mipela i lukluk long yu na wetim yu tasol. Mipela i laikim tumas biknem bilong yu. 9Long nait, tingting bilong mi i stap long yu tasol na mi laikim tumas long i stap wantaim yu, long wanem, yu save kotim ol manmeri bilong graun, bilong skulim ol long stretpela pasin bilong yu. 10Tasol sapos yu marimari long ol manmeri nogut, bai ol i no kisim save long ol stretpela pasin. Maski ol i stap long graun bilong ol stretpela manmeri, ol bai i go het long mekim ol pasin nogut na bai ol i no tingim biknem na strong bilong yu na bai ol i no aninit long yu. 11Bikpela, yu apim han bilong yu pinis bilong mekim save long ol manmeri nogut. Tasol ol i no lukim. Bikpela, larim ol i lukim olsem, yu save laikim tumas long helpim ol manmeri bilong yu. Na bai ol man nogut i sem nogut tru. Na dispela paia yu redim pinis bilong ol birua bilong yu i ken kukim olgeta dispela lain. 12Bikpela, yu save kamapim gutpela taim namel long mipela. Yu save stiaim olgeta wok bilong mipela na mekim ol i kamap gutpela. 13God, Bikpela bilong mipela, ol arapela bikman i bin bosim mipela, tasol mipela i save givim biknem long yu wanpela tasol. 14Nau ol dispela bikman i dai pinis. Ol i no i stap moa, na bai ol i no inap kirap bek. Yu bin daunim strong bilong ol na mekim save tru long ol na ol i bin bagarap olgeta. Na ol manmeri i no tingim moa nem bilong ol. 15Bikpela, yu surikim tru ol mak bilong graun bilong mipela, na mekim kantri bilong mipela i kamap bikpela tru. Na dispela i mekim biknem bilong yu i kamap bikpela moa. 16Bikpela, yu bin mekim save long ol manmeri bilong yu, na strong bilong ol i pinis. Tasol ol i bin kam long yu wantaim bikpela sori na ol i bin beten long yu. 17Long ai bilong yu, mipela i bin i stap olsem meri i pilim pen bilong karim pikinini. Mipela i bin karim bikpela pen na hevi na mipela i bin ting wanpela gutpela samting bai i kamap. Tasol nogat. Mipela i no kamapim wanpela samting. Mipela i no bin i gat strong bilong daunim ol birua na mekim gutpela sindaun i kamap long graun bilong mipela. 19Tasol ol dispela lain bilong yu i dai pinis na ol i stap long ples tudak, ol bai i kirap bek na lukim lait. Yu save givim laip long ol man i dai pinis, olsem wara bilong nait i pundaun long graun i drai na i mekim ol nupela gras i kamap. Yupela ol lain i slip long matmat, yupela kirap na amamas na singaut. 20Yupela ol manmeri bilong mi, yupela go insait long ol haus bilong yupela na pasim ol dua. Yupela i mas hait i stap liklik taim tasol inap belhat bilong Bikpela i pinis. 21Bikpela i lusim pinis ples bilong em long heven na i kam nau, bilong mekim save long ol manmeri bilong graun, na bekim asua bilong ol sin bilong ol. Na graun bai i no inap haitim moa blut bilong ol man ol arapela i bin kilim i dai. Nogat. Em bai i kamapim olgeta pasin nogut ol man i bin mekim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\