AISAIA 35

1Ples wesan nating wantaim ples drai bai ol i amamas tru, long wanem, ol naispela plaua bai i kamap na karamapim ol dispela hap. 2Na ples drai bai i luk nais tru, na em bai i singaut wantaim bikpela amamas. Planti naispela samting tru bai i kamap, na ples bai i luk nais moa yet olsem bikbus bilong Lebanon na olsem ples daun bilong Saron. Na ol manmeri bai i lukim strong na biknem na gutpela bilas bilong God, Bikpela bilong yumi. 3Yupela i mas strongim ol man i no gat strong na strongim tu bel bilong ol man i pret na guria. 4Tokim ol man bel na tingting bilong ol i no strong olsem, “Yupela i mas sanap strong na i no ken pret. God bai i kam na kisim bek yupela na mekim save tru long ol birua bilong yupela.” 5Orait na ol aipas bai ol i lukluk, na ol yaupas bai ol i harim toktok. 6Na ol lek nogut bai ol i kalap olsem ol dia, na ol mauspas bai ol i singaut na amamas. Na ol wara bai i kamap long ples wesan nating na ran i go long olgeta hap. 7Na ples wesan nating bai i kamap olsem raunwara. Na wara bai i kamap tu long aninit bilong graun i drai pinis. Na planti gras na ol pitpit samting bai i kamap long ol ples bipo i drai tru na ol weldok tasol i bin i stap long ol. 8Na bai i gat wanpela bikrot long dispela hap. Bai ol i kolim dispela bikrot olsem, “Bikrot Bilong God Yet.” Na ol man i no klin long ai bilong God, ol bai i no inap wokabaut long dispela rot. Nogat tru. Em bai i stap rot bilong ol manmeri bilong God tasol. Na ol longlong man bilong mekim pasin nogut, ol bai i no inap i go klostu long en. 9Bai i no gat ol laion na ol animal nogut i bihainim dispela rot na wokabaut. Nogat. Ol manmeri God i kisim bek pinis, ol tasol bai i wokabaut long dispela rot. 10Na ol manmeri Bikpela i kisim bek pinis, ol bai i amamas na kam bek long Jerusalem, na ol bai i singim song na bikmaus i kam long dispela rot. Na bai ol i gat gutpela sindaun tru na ol i amamas moa yet, na dispela amamas bilong ol bai i no inap pinis. Na pen na bel hevi bai i no inap i stap wantaim ol moa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\