AISAIA 59:17

17Em i bin pasim stretpela pasin olsem siot kapa i karamapim bros bilong en. Na em i bin putim strong bilong kisim bek ol manmeri olsem hat kapa bilong pait. Em i bin pasim strong bilong mekim save long ol man nogut olsem klos bilong en. Na em i putim belhat bilong en olsem longpela saket.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More