AISAIA 59:21

21Na bai mi mekim kontrak wantaim ol na tokim ol olsem, ‘Spirit bilong mi bai i stap long yupela na maus bilong yupela bai i autim tok bilong mi. Oltaim bai yupela i mekim olsem, na bihain ol pikinini bilong yupela na olgeta lain tumbuna pikinini bilong yupela, oltaim ol tu bai i autim tok bilong mi.’ ”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More