AISAIA 59:5

5Ol tingting nogut bilong yupela i olsem kiau bilong snek i gat marasin nogut. Sapos wanpela man i kaikai dispela kiau, tarangu em bai i dai. Olsem tasol ol tingting nogut bilong yupela i save kamapim ol kain kain trabel na bagarapim laip bilong ol arapela. Ol spaida i save wokim haus, bilong ol i ken holimpas ol liklik binatang na kaikaim ol. Na ol man i no inap kisim haus bilong spaida na wokim laplap na pasim. Olsem tasol ol wok yupela i mekim i no bilong helpim ol arapela. Nogat. Ol i bilong holimpas ol arapela na daunim ol na mekim nogut long ol.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More