AISAIA 59:7

7Oltaim yupela i save laikim tumas long mekim pasin nogut. Na oltaim yupela i save bel kirap long kilim i dai ol man i no bin mekim wanpela rong. Yupela i save tingting tasol long mekim ol samting nogut. Na yupela i save raun na mekim ol samting bilong bagarapim laip bilong ol arapela manmeri.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More