AISAIA 59:9

9Orait ol manmeri i tok olsem, “Bikpela, nau mipela i save bilong wanem yu no bin soim stretpela pasin bilong yu na helpim na kisim bek mipela. Mipela i stap olsem ol manmeri i stap long ples tudak na mipela i laikim tumas bai gutpela taim i kamap long mipela olsem san i lait strong na i pinisim tudak. Tasol nogat. Mipela i wokabaut yet long bikpela tudak, na mipela i painim ol kain kain hevi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More