AISAIA 65:10

10Na ol sipsip na bulmakau samting bilong ol bai i pulap long dispela graun, stat long ples daun bilong Saron long hap san i go daun na i go inap long ples daun bilong Akor long hap sankamap. Na bai ol i gat planti gras na bai ol i kaikai na malolo i stap. Bai mi mekim ol dispela samting long ol manmeri i gat laik bilong painim mi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More