AISAIA 65:11

11“Tasol yupela ol lain i save givim baksait long mi na yupela i no save kam long Saion, dispela maunten bilong mi, na lotu long mi, yupela bai i kisim taim nogut. Yupela i save lotuim Gat na Meni, em ol giaman god yupela i ting ol i save mekim yupela i win na yupela i gat gutpela taim.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More