AISAIA 65:12

12Tasol mi makim pinis narapela kain taim bilong yupela. Ol birua bai i kam pait long yupela na kilim yupela long ol bainat samting bilong ol. Bai yupela i brukim skru na putim het i go daun long graun na ol birua bai i katim het bilong yupela. Ol dispela samting bai i kamap, long wanem, mi bin singaut long yupela na yupela i no bin bekim singaut bilong mi. Na tu mi bin autim tok bilong mi long yupela, tasol yupela i no bihainim. Nogat. Yupela i sakim tok bilong mi na mekim ol pasin nogut tasol long ai bilong mi, em ol pasin mi no laikim tru.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More