AISAIA 65:13

13Olsem na mi God, Bikpela, mi tok olsem. Ol wokman bilong mi bai ol i gat planti kaikai na wara. Tasol yupela ol lain i save givim baksait long mi, bai yupela i stap hangre na bai yupela i no gat wara bilong dring. Ol lain bilong mi, ol bai i amamas, tasol yupela bai i sem nogut tru.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More