AISAIA 65:15

15Na ol lain bilong mi, taim ol i laik tok nogut long ol arapela, ol bai i tok olsem, ‘God, Bikpela i ken bagarapim yupela olsem em i bin bagarapim ol dispela lain nogut.’ Olsem na ol man bai i tingim nem bilong yupela olsem samting nogut, tasol bai mi givim gutpela nupela nem long ol wokman bilong mi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More