AISAIA 65:20

20Na ol liklik pikinini tu bai ol i no inap i dai long taim ol i yangpela yet. Nogat. Olgeta manmeri bai i stap longpela taim tru inap ol i kamap lapun tru. Maski ol i gat 100 krismas pinis, ol bai i stap yangpela manmeri yet, nogut wanpela bilong ol i dai hariap long taim em i no winim 100 krismas yet, na ol arapela i ting mi Bikpela tasol mi mekim em i dai.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More