AISAIA 65:22

22Ol birua bai i no inap kam moa na rausim ol manmeri bilong mi na sindaun long ol haus bilong ol na kisim ol gaden wain bilong ol na wokim wain na dring. Ol manmeri bilong mi bai i stap longpela taim tru, olsem ol strongpela diwai. Na bai ol i amamas long ol samting ol yet i bin hatwok long kamapim.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More