AISAIA 65:25

25Na ol wel dok na ol pikinini sipsip bai i kaikai wantaim. Na ol laion bai i kaikai gras olsem ol bulmakau. Na ol snek bai i kaikai das bilong graun tasol. Na long olgeta ples antap long maunten bilong mi Bikpela, bai olgeta samting i stap gut wantaim, na bai i no gat wanpela i mekim nogut long ol arapela. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More