AISAIA 8

1Bikpela i tokim mi olsem, “Kisim wanpela bikpela samting bilong rait, na antap long en yu mas raitim dispela tok, ‘Stilim hariap, karim i go kwik.’ Yu mas raitim gut, na bai em i isi long ol man i ritim. 2Na bilong witnes long dispela tok yu bai raitim, yu mas kisim dispela tupela gutpela man, em pris Uria na Sekaraia, pikinini bilong Jeberekia.” 3Bihain mi slip wantaim meri bilong mi. Na em i gat bel na karim pikinini man. Orait Bikpela i tokim mi olsem, “Yu givim dispela nem long em, Stilim Hariap Karim I Go Kwik. 4Taim dispela pikinini i no stat yet long tok Mama na Papa, na bai ol Asiria i kam stilim olgeta gutpela samting bilong taun Damaskus na bilong taun Samaria, na karim i go givim long king bilong ol.” 5Bikpela i tokim mi gen olsem, 6“Mi Bikpela, mi olsem wara Siloa long Jerusalem, em oltaim i save ran isi. Tasol ol dispela manmeri bilong Juda i ting mi no gat strong, na ol i ting strong bilong King Resin na bilong dispela king bilong Israel em i samting tru. 7Olsem na tru tumas mi, Bikpela, bai mi mekim wara Yufretis i tait bikpela tru na i go karamapim olgeta hap. Bai wara i daunim olgeta ples, stat long arere bilong wara Yufretis na i kam olgeta long kantri Juda, na wara bai i solap inap long nek bilong man. Wara Yufretis em i piksa bilong strongpela king bilong Asiria wantaim ol lain ami bilong en. Ol dispela lain bai i kam na inapim olgeta hap bilong graun bilong yu, Emanuel.” 9Harim gut, yupela ol manmeri bilong olgeta kantri i stap klostu na i stap longwe. Yupela i ken i go het na bungim strong bilong yupela na redi long pait. Tasol strong bilong yupela bai i bruk, na yupela bai i kirap nogut na longlong nabaut. 10Yupela i ken i go het na pasim tok long mekim wanem samting yupela i ting long mekim. Tasol yupela i no inap mekim. Olgeta dispela toktok bilong yupela bai i no gat kaikai bilong en, long wanem, God i stap wantaim mipela. 11Mi pilim strong bilong Bikpela i kam long mi, na em i tokim mi olsem, “Yu no ken wanbel wantaim tingting bilong ol dispela manmeri, na yu no ken bihainim pasin ol i mekim. 12Taim ol manmeri i tok, sampela lain i bin pasim tok bilong bagarapim kantri Juda, yu wantaim ol lain bilong yu i no ken ting dispela tok i tru. Na taim ol manmeri i pret na guria, yupela i no ken pret na guria olsem ol. 13Yupela i mas save olsem, mi, Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Yupela i mas pret long mi wanpela tasol. 14Mi stap olsem strongpela ples hait bilong ol manmeri. Tasol mi stap olsem ston long rot bilong ol manmeri bilong Israel na Juda. Na planti bilong ol bai i sutim lek na pundaun na bagarap. Na long ol manmeri bilong Jerusalem mi stap olsem trap bilong holimpas ol. Na planti bilong ol bai i pas long dispela trap.” 16Long ai bilong ol disaipel bilong mi, mi karamapim na pasim ol dispela tok Bikpela i bin givim mi, na mi bin raitim. Na mi putim mak bilong mi long en. 17Nau bai mi wet tasol long Bikpela long em i ken mekim ol samting em i bin tok long mekim. Em i givim baksait pinis long ol manmeri bilong Israel, na bai em i no moa lukluk i kam long ol. Tasol mi bai bilip strong long em. 18Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i stap long maunten Saion, em i bin givim ol dispela pikinini long mi. Na em i putim mipela i stap olsem mak bilong ol samting em i laik mekim long ol manmeri bilong Israel. 19Ol manmeri bai i tokim yupela long i go long ol dispela man na meri i save toktok wantaim tewel bilong ol man i dai pinis, na kisim tingting bilong ol. Dispela ol lain i save toktok olsem ol longlong man na mekim kain kain nois long maus bilong ol. Tasol ol manmeri i dai pinis, ol i no inap givim tingting long ol manmeri i stap yet. Olsem na bilong wanem ol i save ran i go long ol manmeri i dai pinis long kisim tingting bilong ol? Ol i mas i go long God bilong ol. 20Ol i mas painimaut tingting bilong God long ol lo na tok bilong en. Sapos ol i no mekim olsem, orait ol bai i stap yet long tudak, na ol i no inap lukim gutpela taim. 21Nogat. Ol bai i kisim taim nogut stret. Bai ol i gat bikpela bel hevi na hangre na bai ol i raun nabaut long kantri. Hangre bai i mekim ol i kros na bai ol i tok nogut long king na long God bilong ol. Bai ol i lukluk antap long skai 22na daunbilo long graun, tasol bai ol i no lukim wanpela gutpela samting. Nogat. Bai ol i lukim ol hevi na taim nogut tasol i stap long olgeta hap, olsem bikpela tudak i karamapim olgeta. Na bai ol i no gat rot bilong ol i ranawe na abrusim dispela taim bilong hevi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\