JEREMAIA 10

1Yupela Israel, putim yau gut long tok bilong Bikpela. 2Em i tok olsem, “Yupela i no ken bihainim pasin bilong ol arapela lain. Ol i save lukim ol narakain samting i kamap long skai, na ol i pret nogut tru. Tasol yupela i no ken pret. Nogat. 3Pasin bilong ol dispela lain i no tru. Ol i save katim wanpela diwai long bus, na ol saveman bilong sapim piksa i kisim dispela diwai na sapim giaman god long en. 4Na ol man i save kisim gol na silva na bilasim dispela piksa. Na bihain, ol i kisim hama na nilim dispela god long wanpela hap, bilong em i no ken pundaun. 5Ol dispela god i samting nating, olsem ol piksa bilong man, ol papa bilong gaden i save putim long gaden bilong pretim ol pisin. Ol dispela god i no inap toktok. Na ol i no inap wokabaut, olsem na ol man i mas karim ol. Yupela i no ken pret long ol, long wanem, ol i no inap mekim wanpela samting nogut. Na tu ol i no inap mekim gutpela pasin.” 6Bikpela, i no gat narapela i olsem yu. Yu gat bikpela strong na biknem. Na yu bin mekim olkain samting i soim strong bilong yu. 7Yu stap king bilong olgeta lain manmeri, olsem na olgeta i mas pret long yu na aninit long yu. Gutpela tingting na save bilong yu i winim tru tingting na save bilong ol king na ol saveman bilong olgeta lain manmeri. 8Tingting bilong ol dispela man i kranki olgeta na ol i longlong tru. Long wanem, ol i save go long ol hap diwai tasol bilong kisim save. 9Ol man i save kisim silva long kantri Spen na gol long kantri Ufas, na givim long ol man i save wok long gol na silva, bilong ol i ken karamapim ol giaman god bilong ol. Na ol man i gat save long lumim gutpela laplap, ol i wokim blupela na retpela laplap na bilasim ol dispela god long en. 10Tasol Bikpela, yu God tru. Yu God bilong i stap oltaim, na oltaim bai yu stap king. Taim yu belhat, graun i save guria na ol lain manmeri i no inap i stap gut. 11Yupela Israel, yupela i mas tokim ol haiden olsem, “Ol god bilong yupela i no bin wokim graun na skai, na bai ol dispela god i bagarap na i no i stap moa long graun na aninit long skai.” 12Long gutpela tingting na save bilong en, Bikpela i bin wokim graun na skai. Em i bin wokim olgeta samting long strong na save bilong em yet. 13Em i tok, na ol klaut i pairap strong na planti klaut moa i kirap long narapela narapela hap na i kam bung. Em i mekim ol klaut i lait na ren i kam daun. Em i kirapim win na win i lusim hap bilong en na i kam. 14Ol man i no olsem. Olgeta i longlong na i no gat save. Ol man bilong wokim ol giaman god long gol, ol bai i sem long ol dispela samting ol i bin wokim. Ol dispela god i no samting tru. Ol i no gat laip. 15Ol i samting nating tasol, na ol man i ken tok bilas long ol. Bai ol dispela god i bagarap na i pinis olgeta. 16Tasol God bilong Jekop i no olsem. Em i narakain tru. Em wanpela tasol i bin wokim olgeta samting. Na em i makim ol Israel olsem lain bilong em yet. Nem bilong en i olsem, Bikpela I Gat Olgeta Strong. 17Yupela Juda, ol birua i banisim Jerusalem pinis. Olsem na yupela i mas bungim ol samting bilong yupela na karim i go. 18Bikpela i tok olsem, “Long dispela taim bai mi rausim yupela ol manmeri bilong graun Juda. Bai mi givim bikpela hevi long yupela na bai yupela i pilim tru.” 19Na bai ol Juda i tok olsem, “Sori tru, mipela i bagarap pinis. Hevi bilong mipela i bikpela moa, olsem bikpela sua i no inap i drai. Tasol maski, dispela hevi i kamap pinis long mipela na mipela i mas karim.” 20Jerusalem i bagarap pinis na i stap nating, olsem wanpela haus sel i bruk na i pundaun. Na i no gat man bilong sanapim dispela haus sel gen, long wanem, olgeta manmeri i bin lusim Jerusalem na i go pinis. 21Ol lida bilong kantri i no gat gutpela tingting na ol i no save askim Bikpela long stiaim tingting bilong ol. Olsem na ol i no bin mekim gutpela wok, na ol birua i kam na rausim ol manmeri i go nabaut, olsem ol weldok i rausim nabaut ol sipsip bilong ol wasman i no lukautim gut ol sipsip bilong ol. 22Harim. Ol i bringim nius pinis. Bikpela nois i kamap long hap not, em nois bilong ol birua i lusim kantri bilong ol na i kam bilong pait long ol taun bilong Juda. Ol dispela taun bai i bagarap olgeta na i kamap ples bilong ol weldok tasol. 23Bikpela, mi save, mipela man i no inap bosim wokabaut bilong mipela yet na bihainim ol rot mipela i laikim. 24Bikpela, yu ken stretim mipela, tasol yu no ken hatim mipela. Nogut yu belhat long mipela na yu bagarapim mipela tru. 25Mobeta yu mekim save long ol lain manmeri i no save lotu long yu na i no save beten long yu. Ol dispela lain i bin kilim i dai ol manmeri bilong mipela lain bilong Jekop. Ol i bin pinisim mipela olgeta na bagarapim tru graun na haus bilong mipela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\