JEREMAIA 23:12

12Olsem na bai mi mekim rot ol i bihainim em i wel moa yet, na tudak bai i karamapim ol. Na bai mi subim ol strong na bai ol i pundaun. Mi Bikpela, mi makim pinis taim bilong bagarapim ol, na long dispela taim bai mi mekim save tru long ol.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More