JEREMAIA 23:7

7“Mi Bikpela, mi tok olsem. Mi bin rausim ol dispela manmeri, tasol mi makim pinis wanpela taim bilong bringim ol i kam bek long graun bilong ol yet, na bai ol i stap gut long en. Nau pasin bilong ol bilong strongim tok em i olsem. Ol i save tok, ‘Tru antap, long nem bilong Bikpela i stap oltaim. Em i bin kisim yumi long Isip na bringim yumi i kam.’ Tasol taim mi bringim ol i kam bek, dispela pasin bai i senis na bai ol i tok olsem, ‘Tru antap, long nem bilong Bikpela i stap oltaim. Em i bin kisim yumi ol lain bilong Israel long dispela kantri long hap not na long ol arapela kantri em i bin rausim yumi i go long en, na em i bin bringim yumi i kam bek long as ples.’ ”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More