JEREMAIA 29:10

10“As bilong dispela tok mi Bikpela, mi givim long yupela, em i olsem. Mi makim pinis 70 yia bilong Babilon i stap gut. Na bihain long dispela, bai Babilon i bagarap. Na long dispela taim bai mi tingim yupela na bringim yupela i kam bek long Jerusalem, bilong inapim promis bilong mi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More