JEREMAIA 29:2

2Jeremaia i raitim dispela pas bihain long taim ol Babilon i bin kam long Jerusalem na kisim King Jehoiakin wantaim bikpela lain manmeri na bringim ol i go long Babilon. Ol i kisim king wantaim mama bilong en na ol ofisa bilong haus bilong en na ol hetman bilong Juda na Jerusalem na ol saveman bilong wokim olkain gutpela samting.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More