JEREMAIA 29:28

28Em i bin salim tok i kam long mipela ol man i stap hia long Babilon, na em i tok olsem, “Yupela bai i stap kalabus longpela taim, olsem na yupela i mas wokim ol haus bilong yupela na planim ol gaden na kisim kaikai long ol dispela gaden.” ’

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More