JOP 25

1Jop i tok pinis, orait Bildat bilong kantri Suha i bekim tok olsem, 2“God i gat bikpela strong na em i bosim olgeta samting. Em i save mekim olgeta samting i pret na i guria nogut tru. Tasol em i mekim olgeta samting long heven i stap isi na i gat gutpela sindaun. 3Ol ami bilong heven i bikpela lain tru na i no inap man i kaunim. Na God i save givim lait long olgeta manmeri. 4Olsem wanem na bai yumi man bilong graun inap long kamap stretpela na klin long ai bilong God? 5Yumi save lukim lait bilong mun i bikpela, tasol long God, em i liklik tru, na ol sta tu i no klin long ai bilong en. 6Olsem na tru tumas, yumi man yumi no klin long ai bilong God. Yumi olsem ol liklik snek bilong graun. Yumi i samting nating tasol.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\