JOP 36

1Orait na Elihu i tok moa olsem, 2“Jop, yu sindaun isi pastaim, na bai mi skulim yu moa. Long wanem, mi gat sampela tok moa mi laik autim bilong strongim tok bilong God 3i bin wokim mi. Ol kain kain gutpela save i pulap long bel bilong mi, na nau mi laik autim dispela save bilong soim yu olsem, God i save mekim stretpela pasin oltaim. 4Tru tumas, mi no save mekim wanpela tok giaman. Mi saveman tru na mi stap wantaim yu. 5“God i gat bikpela strong na long strong bilong em, em i save mekim olgeta samting em i laikim. Na em i save wari tru long pasin bilong ol manmeri. 6Sapos em i lukim ol man i mekim pasin nogut, em i no save larim ol i stap laip. Na em i save helpim ol rabisman na stretim hevi bilong ol. 7Em i save lukautim gut ol stretpela manmeri, na ol manmeri i save givim biknem long ol oltaim, olsem ol i save mekim long ol king. 8Tasol sapos taim nogut i kamap na bikpela hevi i pasim ol manmeri, na ol i stap olsem man ol i bin pasim hanlek bilong en long hankap na baklain, 9orait God i save tokim ol olsem, dispela taim nogut i kamap long ol, long wanem, ol i bin apim nem bilong ol yet na mekim kain kain pasin nogut. 10Na em i save skulim ol long ol gutpela pasin ol i mas bihainim, na em i tokim ol long ol i mas givim baksait long olkain pasin nogut. 11Na sapos ol i bihainim tok bilong en na stap aninit long em, orait oltaim bai ol i gat gutpela sindaun tasol. 12Tasol sapos ol i no harim tok, orait ol birua bai i kam kilim ol i dai, na bai ol i no gat save long wanem samting i kamap long ol. 13“Ol man bilong givim baksait long God, ol i save belhat tasol long taim God i larim ol bikpela hevi i kamap long ol, na ol i no save singaut long God long helpim ol. 14Olsem na ol i save mekim ol pasin nogut tru long ai bilong ol manmeri, na ol i save dai long taim ol i yangpela yet. 15Tasol God i save larim ol man i karim pen na hevi, long wanem, em i laik skulim ol long ol gutpela pasin ol i mas bihainim. Na long dispela rot em i save kisim bek ol na ol i stap gut. 16“Jop, lukim. Nau yu karim bikpela hevi na klostu yu laik lus. Tasol God i laik tru long kisim bek yu na mekim yu i sindaun isi na givim yu olgeta gutpela kaikai samting, na bai i no gat wanpela samting i pasim yu. 17Tasol nau God i lukim yu i olsem man bilong mekim pasin nogut, na em i bin kotim yu na em i wok long mekim save long yu. 18Olsem na lukaut. Nogut yu larim belhat bilong yu i pulim yu long mekim tok bilas long God. Na nogut yu ting pe bilong baim bek yu em i bikpela tumas, na yu lusim God. 19Sapos yu singaut long God long helpim yu, o yu traim strong bilong yu yet, dispela i no inap pinisim taim nogut nau yu stap long en. 20Na tu, yu no ken laikim tumas bai tudak i kamap, long wanem, long dispela taim ol kain kain bagarap i save kamap wantu long ol lain manmeri. 21Yu no laikim dispela hevi nau i wok long kamap long yu, tasol yu bin laik long mekim pasin nogut. Olsem na yu mas lukaut gut. Nogut yu pas olgeta long pasin nogut. 22“Harim gut. God i stap antap tru na em i gat bikpela strong. Na em i gutpela tisa tru. Husat inap skulim yumi olsem em? 23Na husat inap tokim God long ol samting em i mas mekim? Na husat inap tokim em olsem, ‘God, yu no bin mekim stretpela pasin’? I no gat wanpela. 24Ol man i save lukim ol samting God i bin wokim na ol i singim song na litimapim nem bilong en. Olsem na yu tu, yu mas mekim wankain pasin. 25Olgeta manmeri i bin lukim wok God i bin mekim, tasol ol i no klia gut long ol wok bilong en.” 26Na Elihu i tok moa olsem, “God i nambawan na i antap tru. Yumi no inap save tru long em, na yumi no inap painimaut hamas krismas bilong en. 27Em i save mekim wara i go antap na tanim i kamap ren. 28Orait na dispela ren i save lusim ol klaut na pundaun long graun, na ol manmeri i gat planti wara. 29Yumi olgeta i no save olsem wanem ol klaut i save kamap bikpela na karamapim skai olsem haus sel bilong God. Na yumi no save olsem wanem ol klaut i pairap aninit long en. 30God i save sutim lait bilong klaut i go nabaut, na lait i go daun tru long as bilong solwara na olgeta samting i kamap ples klia. 31God i save bosim ren na klaut, na long dispela pasin em i save bosim na lukautim olgeta lain manmeri. Na em i save mekim ol kaikai i kamap gut long ol gaden, na ol manmeri i gat planti kaikai. 32Em i save holim lait long han bilong en, na sutim i go olsem spia long samting em i makim. 33Taim klaut i pairap, dispela i soim yumi olsem strongpela win na ren i laik i kam. Na ol bulmakau tu i save pilim, na mekim sampela kain pasin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\