JOP 9

1Orait na Jop i bekim tok bilong Bildat olsem, 2“Tok bilong yu i stret. Tasol sapos man i kamap long kot bilong God, orait olsem wanem na God inap lukim pasin bilong dispela man i stretpela? 3Taim man i laik pait long toktok wantaim God, orait maski God i askim em long 1,000 samting, man bai i no inap long bekim wanpela askim bilong God. 4God i gat planti gutpela tingting na save na i gat bikpela strong. Olsem na husat inap traim strong na save bilong God na winim em? 5Sapos em i belhat, orait wantu tasol em i save surikim ol maunten i go, na bagarapim ol olgeta. 6Em i save sakim ol samting bilong strongim graun na mekim graun i guria moa yet. 7Em inap tok tasol, na san i no inap kamap. Na em inap pasim lait bilong ol sta na yumi no inap lukim ol. 8Em wanpela tasol i bin putim skai antap. Na taim biksi i kamap long solwara, em i save wokabaut antap long en. 9Na God i bin wokim olgeta lain sta, na ol i gat nem bilong ol yet. 10Em i save mekim kain kain strongpela wok i winim save bilong yumi. Na yumi no inap kaunim ol samting em i save wokim. 11“Maski sapos God i kam klostu tru na i abrusim mi na i go, mi bai i no inap lukim em. 12Na sapos em i laikim wanpela samting, orait em i save kisim tasol, na i no gat man inap pasim em. Na husat inap askim em, ‘Yu mekim wanem?’ 13God i no save pasim belhat bilong en. Yu lukim pasin em i bin mekim long Rahap, dispela traipela snek masalai bilong solwara, na long ol poroman bilong Rahap. Em i bin daunim ol dispela birua na ol i stap aninit long em. 14Mi no gat strong na mi no inap tru long bekim tok bilong God. Sapos mi sanap long kot bilong God bai mi mekim wanem kain tok long en? 15Maski sapos mi no gat asua, mi no inap mekim wanpela tok bilong mi ken winim kot. God yet em i jas na em i man bilong kotim mi. Tasol mi mas askim em long marimari long mi. 16Na sapos mi singautim em long kam stretim tok long kot, na em i kam, ating em bai i no inap harim tok bilong mi. 17Em i save salim bikpela win na ren i kam bilong daunim mi. Mi no ting mi gat asua, tasol em i wok long bagarapim mi nogut tru. 18“Em i no lusim mi liklik, olsem na mi no inap kisim win. Na dispela ol samting em i mekim long mi, ol i save mekim mi i bel hevi moa yet. 19Sapos mi laik traim strong bilong God, orait strong bilong en bai i winim mi tru. Tasol sapos mi laik stretim tok long kot, orait husat bai i bringim em i kam long kot? 20Mi no bin mekim rong na mi no gat asua long wanpela samting. Tasol sapos mi sanap long kot bilong God, tok bilong mi bai i go paul olgeta na i kotim mi yet. 21Tru, tumas, mi no gat asua long wanpela samting. Tasol mi pilim olsem mi samting nating, na mi les pinis long laip bilong mi. 22Mi save pinis, maski yumi gat asua o nogat, God i save mekim wankain pasin long yumi olgeta, na em i save pinisim yumi tru. 23Na sapos taim nogut i bagarapim ol stretpela manmeri, God i save amamas tasol long lukim dispela hevi bilong ol. 24God i bin larim ol man bilong mekim pasin nogut i bosim dispela graun. Na em i save paulim tingting bilong ol jas na ol i no save mekim stretpela kot. Sapos God i no bin mekim ol dispela samting i kamap, orait husat tru i bin mekim? 25“Ol de bilong mi long i stap laip i save go pinis hariap. Ol i spit tru, na i winim man i ran i go bilong bringim tok. Olsem na mi no inap bungim gutpela taim moa. 26Ol dispela de i go pinis hariap olsem kanu i spit i go long wara, na olsem bikpela tarangau i hetwin i kam daun bilong holimpas wanpela liklik abus. 27Sapos mi inap lusim tingting long hevi bilong mi na mi stap gut, bai i gutpela moa. Tasol taim mi laik mekim olsem, 28mi save pret gen long ol dispela hevi na pen. Long wanem, God, yu lukim mi pinis olsem man i gat asua long ai bilong yu. 29Olsem na watpo mi traim traim long soim olsem, mi no bin mekim rong? Tok bilong mi i lus nating tasol. 30Na sapos mi kisim gutpela sop na mi go waswas long klinpela wara bilong kamap klin long ai bilong yu, 31ating bai mi waswas nating tasol. Long wanem, yu bai tromoi mi i go daun long hul i gat graun malumalum na bai skin bilong mi i doti tru. Na bai ol klos bilong mi i ting mi wanpela stingpela samting na bai ol i no laik tru long i stap long skin bilong mi. 32“Sapos God em i man tasol, orait mitupela inap i go long kot na stretim tok bilong mitupela. 33Tasol i no gat wanpela man i stap, em i gat namba inap long em i ken skelim tok na stretim kros bilong mitupela 34na tokim God long em i no ken paitim mi na mekim save long mi moa, na em i no ken mekim olkain samting nogut bilong pretim mi. 35Sapos wanpela man inap mekim olsem, orait bai mi no ken pret moa long God na mi inap tokaut stret long em long ol wari bilong mi. Long wanem, mi save olsem, mi no gat asua long wanpela samting.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\