JON 1

1Bipo bipo tru, taim olgeta samting i no kamap yet, Tok i stap. Tok i stap wantaim God na Tok em yet i God. 2Bipo bipo tru Tok i stap wantaim God. 3Long dispela Tok tasol God i mekim kamap olgeta samting. Na i no gat wanpela samting i kamap long narapela rot. Nogat. Olgeta samting i kamap, em Tok yet i mekim kamap. 4Laip i stap long em, na dispela laip em i lait bilong ol manmeri. 5Dispela lait i save lait i stap long tudak, na tudak i no bin daunim em. 6Wanpela man i kamap, nem bilong en Jon. God i bin salim em i kam. 7Em i kam bilong autim tok. Em i autim tok bilong dispela lait, bai olgeta manmeri i ken harim tok bilong em, na ol i ken bilip. 8Em yet em i no dispela lait. Nogat. Em i kam bilong autim tok tasol bilong dispela lait. 9Dispela lait em i lait tru na i save givim lait long olgeta manmeri, em i laik i kam long graun. 10Orait Tok em i stap long graun. Long dispela Tok tasol God i bin wokim graun, tasol ol manmeri bilong graun ol i no luksave long em. 11Em i go long as ples bilong em yet, tasol ol lain bilong en ol i no kisim em. 12Tasol sampela manmeri i kisim em, em ol lain i bilip long nem bilong em. Na em i givim namba long ol bai ol i ken kamap pikinini bilong God. 13Ol i no kamap pikinini bilong God long blut bilong papamama, o long laik bilong bodi, o long laik bilong man. Nogat. God yet i mekim ol i kamap pikinini bilong em. 14Tok em i bin kamap man, na em i kam i stap namel long mipela. Mipela i lukim pinis bikpela namba na strong bilong em. Em i namba bilong dispela wanpela Pikinini tasol, Papa i salim em i kam. Marimari na pasin i tru i pulap long em. 15Jon i tokim ol manmeri long em na i singaut olsem, “Em dispela man, bipo mi tokim yupela pinis long em. Mi bin tok olsem, ‘Man i kam bihain long mi, em i namba wan bilong mi. Long wanem, em i stap bipo, taim mi no kamap yet.’ ” 16Marimari i pulap moa yet long dispela man, na long marimari bilong em, em i save mekim gut tru long yumi olgeta. 17I tru, God i givim lo long yumi long han bilong Moses. Tasol long Jisas Krais yumi kisim marimari wantaim pasin i tru. 18I no gat wanpela man i bin lukim God. Nogat tru. Dispela wanpela Pikinini Bilong God, em yet i God na em i stap klostu tru long Papa, em wanpela tasol i bin soim God long yumi. 19Ol Juda i salim ol pris na Livai na ol i lusim Jerusalem na i kam askim Jon olsem, “Yu husat tru?” 20Orait Jon i autim tok olsem. Em i tokaut klia na i no haitim tok. Em i tokaut olsem, “Mi no dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” 21Na ol i askim em, “Olsem wanem? Ating yu Elaija, a?” Na em i tok, “Nogat.” Ol i tok, “Ating yu dispela profet mipela i wetim?” Na em i bekim tok, “Nogat.” 22Olsem na ol i askim em gen, “Yu husat tru? Mipela i mas bekim wanpela tok long ol man i bin salim mipela i kam. Yu tok wanem long yu yet?” 23Orait na Jon i tok olsem, “Mi dispela ‘maus bilong wanpela man i stap long ples i no gat man na i singaut olsem, “Stretim rot bilong Bikpela.” ’ Em i olsem bipo profet Aisaia i bin tok.” 24Ol Farisi i bin salim ol dispela man i kam. 25Na ol i askim Jon olsem, “Sapos yu no dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, na yu no Elaija, na yu no dispela profet, orait watpo yu save givim baptais long ol manmeri?” 26Jon i bekim tok bilong ol olsem, “Mi save baptaisim ol long wara. Tasol i gat wanpela man i stap namel long yupela, na yupela i no save long em. 27Em i dispela man i kam bihain long mi. Mi yet mi no gutpela man inap long mi lusim string i pasim su bilong en.” 28Jon i bin mekim dispela tok long ples Betani, long hapsait bilong wara Jordan. Long dispela ples Jon i save givim baptais long ol manmeri. 29Long de bihain, Jon i lukim Jisas i wokabaut i kam long em. Na Jon i tok, “Lukim. Em i Pikinini Sipsip Bilong God. Em i kam bilong rausim sin bilong olgeta manmeri bilong graun. 30Em dispela man tasol bipo mi bin tok long en olsem, ‘Man i kam bihain long mi, em i namba wan bilong mi. Long wanem, em i stap bipo, taim mi no kamap yet.’ 31Mi yet mi no bin save long em i husat tru. Tasol mi kam baptaisim ol man long wara bai ol manmeri bilong Israel i ken save long dispela man.” 32Na Jon i tokaut moa olsem, “Mi lukim pinis Holi Spirit i lusim heven na i kam daun olsem wanpela bilong ol dispela pisin ol i kolim balus, na em i go i stap antap long em. 33Mi yet mi no bin save long em. Tasol God i bin salim mi na mi kam bilong baptaisim ol manmeri long wara, bipo em i bin tokim mi olsem, ‘Taim yu lukim Holi Spirit i kam daun na i stap long wanpela man, orait em dispela man tasol i kam bilong baptaisim ol manmeri long Holi Spirit.’ 34Na mi yet mi lukim na mi autim tok pinis olsem, dispela em i Pikinini Bilong God.” 35Long de bihain, Jon i sanap i stap gen na tupela disaipel bilong en i sanap wantaim em. 36Na em i lukim Jisas i wokabaut i go. Na Jon i tok, “Lukim. Em i Pikinini Sipsip Bilong God.” 37Dispela tupela disaipel i harim em i mekim dispela tok, na tupela i go bihainim Jisas. 38Jisas i tanim na i lukim tupela i bihainim em i kam, na em i askim tupela olsem, “Yutupela i painim wanem samting?” Na tupela i askim em, “Rabai, yu stap long wanem haus.” Dispela nem “Rabai” em i olsem, “Tisa.” 39Orait Jisas i tokim tupela olsem, “Yutupela kam lukim.” Orait tupela i go na i lukim haus em i stap long en. Na long dispela de tupela i stap wantaim em. Long wanem, em i olsem 4 klok long apinun. 40Andru, em brata bilong Saimon Pita, em i wanpela bilong dispela tupela man i harim tok bilong Jon na i go bihainim Jisas. 41Em i lusim Jisas pinis, orait em i go stret na painim brata bilong en Saimon, na em i tokim Saimon olsem, “Mipela i lukim pinis Mesaia.” Dispela nem “Mesaia” em i olsem, “Man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” 42Na Andru i bringim Saimon i go long Jisas. Jisas i lukim em na i tok, “Yu Saimon, pikinini bilong Jon. Bihain bai ol i kolim yu long nem Sifas.” Dispela nem “Sifas” em i wankain olsem “Pita.” Mining bilong en i olsem, “Ston.” 43Long de bihain, Jisas i laik i go long Galili. Na em i go painim Filip, na i tokim em olsem, “Yu kam bihainim mi.” 44Filip em i man bilong taun Betsaida, em as ples bilong Andru tupela Pita. 45Orait Filip i go painim Nataniel na i tokim em olsem, “Mipela i lukim pinis dispela man bipo Moses i bin raitim tok bilong em long buk bilong lo, na ol profet tu i bin raitim tok bilong em. Em Jisas bilong taun Nasaret, em pikinini bilong Josep.” 46Na Nataniel i askim em olsem, “Ating wanpela gutpela samting em inap kamap long Nasaret, a?” Na Filip i tokim em, “Yu kam lukim.” 47Jisas i lukim Nataniel i kam long em, na em i tok olsem, “Lukim. Dispela man i kam, em i man tru bilong Israel. I no gat wanpela giaman tok o giaman pasin i stap long em.” 48Na Nataniel i askim Jisas olsem, “Olsem wanem na yu save long mi?” Na Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Taim Filip i no singautim yu yet, mi lukim yu i stap long as bilong diwai fik.” 49Nataniel i harim dispela tok na em i tok olsem, “Tisa, yu Pikinini Bilong God. Yu King bilong Israel.” 50Na Jisas i bekim tok olsem, “Mi tokim yu olsem mi lukim yu i stap long as bilong diwai fik, na long dispela as tasol yu bilip long mi. Bihain bai yu lukim ol bikpela samting i winim tru dispela.” 51Na Jisas i tokim em moa olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, bihain bai yupela i lukim heven i op, na bai yupela i lukim ol ensel bilong God i go antap na i kam daun long Pikinini Bilong Man.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\