JON 12

1Orait 6-pela de i stap yet, na ol bikpela de bilong lotu bai i kamap. Long dispela taim Jisas i go long Betani. Betani em i ples bilong Lasarus, em dispela man Jisas i bin kirapim long matmat. 2Ol i wokim kaikai bilong amamasim Jisas long dispela ples. Na Marta i wok long sutim kaikai, na Lasarus i sindaun wantaim ol man i kaikai wantaim Jisas. 3Orait Maria i kisim hap kilo nambawan sanda, em i dia tumas, na em i kam welim lek bilong Jisas, na em i mekim drai long gras bilong het bilong em yet. Na gutpela smel bilong dispela sanda i karamapim haus olgeta. 4Tasol wanpela disaipel bilong en, em Judas Iskariot, em dispela man bihain em i putim Jisas long han bilong ol birua, em i tok olsem, 5“Bilong wanem yumi no larim ol man i baim dispela sanda na yumi kisim 300 mani silva long en, na yumi givim long ol rabisman?” 6Judas i no wari long ol rabisman na em i tok olsem. Nogat. Em i stilman. Em i gat wok bilong bosim bokis mani bilong ol lain bilong Jisas, na em i save stilim mani ol i putim long en. 7Jisas i harim dispela tok na em i tok olsem, “Larim dispela meri. Em i ken holim dispela sanda inap long de mi dai na ol i planim mi. 8Ol rabisman bai i stap wantaim yupela oltaim. Tasol mi, bai mi no inap i stap wantaim yupela oltaim.” 9Ol bikpela lain Juda ol i save, Jisas i stap long ples Betani, na ol i kam long em. Na ol i no i kam bilong lukim Jisas tasol. Nogat. Ol i save, bipo Jisas i bin kirapim Lasarus long matmat, na ol i laik lukim Lasarus tu. 10Olsem na ol bikpris i wokim toktok long kilim Lasarus tu i dai, 11long wanem, planti Juda i ting long samting Jisas i bin mekim long Lasarus, na ol i lusim ol bikpris na ol i bilip long Jisas. 12Bikpela lain manmeri i kam i stap long Jerusalem bilong lukim ol bikpela de bilong lotu. Na long de bihain long Jisas i bin kaikai long haus bilong Lasarus, ol manmeri i harim tok olsem, klostu Jisas i laik kamap long Jerusalem. 13Olsem na ol i kisim ol han bilong diwai pam na ol i go bungim em long rot. Na ol i singaut olsem, “Amamas long God. God i ken mekim gut long dispela man i kam long nem bilong Bikpela. Em i king bilong Israel.” 14Na Jisas i kisim wanpela donki na i sindaun long en. Em i olsem tok i stap long buk bilong God, 15“Yupela ol manmeri bilong taun Saion, yupela i no ken pret. Lukim. King bilong yupela em i kam nau. Em i sindaun long yangpela donki na i kam.” 16Pastaim ol disaipel bilong en, ol i no save long as bilong dispela tok. Tasol bihain long God i givim biknem pinis long Jisas, ol i tingim dispela tok i stap long buk bilong God, na ol i save, em i tok long Jisas stret. Na ol i tingim gen dispela samting ol man i bin mekim long em. 17Taim Lasarus i dai pinis na i stap long matmat, planti manmeri i bin stap wantaim Jisas na ol i lukim em i singautim Lasarus na kirapim em long matmat. Nau ol dispela manmeri i wok long autim tok long dispela samting Jisas i bin mekim. 18Ol manmeri i harim tok long em i bin wokim dispela mirakel, olsem na ol i go bungim em long rot. 19Ol Farisi i lukim, na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Lukim. Dispela samting yumi laik mekim, em i no inap kamap nau. Olgeta manmeri i go bihainim em.” 20Namel long ol lain manmeri i bin kam long Jerusalem bilong mekim lotu long God long dispela bikpela de bilong lotu i gat sampela Grik tu i stap. 21Orait dispela ol Grik i kam long Filip, em dispela man bilong taun Betsaida long Galili. Na ol i tokim em olsem, “Bikman, mipela i laik lukim Jisas.” 22Orait Filip i go tokim Andru. Na Andru wantaim Filip tupela i go tokim Jisas. 23Na Jisas i bekim tok bilong tupela olsem, “Taim bilong Pikinini Bilong Man i laik kisim biknem, em i kamap pinis nau. 24Tru tumas mi tokim yupela, sapos pikinini wit i no pundaun long graun na i dai, orait em wanpela tasol bai i stap. Tasol sapos em i dai, orait em bai i kamap na karim planti kaikai. 25Sapos wanpela man i laikim tumas laip bilong em yet, laip bilong en bai i lus. Tasol sapos wanpela man i givim baksait long laip bilong en long dispela graun, orait em bai i holimpas laip bilong en inap oltaim oltaim. 26Sapos wanpela man i mekim wok bilong mi, em i mas bihainim mi. Na long ples mi stap long en, wokman bilong mi tu bai i stap wantaim mi. Sapos man i mekim wok bilong mi, orait Papa bai i givim biknem long em.” 27Jisas i tok moa olsem, “Nau bel bilong mi i hevi na mi tingting planti. Na bai mi tok wanem? Ating bai mi tok, ‘Papa, yu no ken larim dispela taim nogut i kamap long mi’? Nogat. Mi no ken tok olsem. Dispela taim bilong hevi i mas kamap long mi. Long dispela as tasol na mi kam. 28Papa, yu ken mekim nem bilong yu i kamap bikpela.” Jisas i tok pinis na wanpela tok i kam daun long heven olsem, “Mi mekim nem bilong mi i kamap bikpela pinis, na bai mi mekim olsem gen.” 29Ol manmeri i sanap klostu, ol i harim dispela tok, na ol i tok olsem, “Klaut i pairap.” Na sampela i tok, “Wanpela ensel i toktok long em.” 30Jisas i bekim tok olsem, “Dispela tok nau yupela i harim, em i no bilong helpim mi. Nogat. Em i bilong helpim yupela. 31Nau bai God i skelim pasin bilong ol manmeri bilong dispela graun. Nau bai em i rausim dispela hetman i save bosim dispela graun. 32Nau mi stap long graun, tasol bihain bai ol i litimapim mi, na long dispela taim bai mi pulim olgeta manmeri i kam long mi.” 33Jisas i mekim dispela tok bilong tokaut long pasin em bai i dai long en. 34Orait na ol manmeri i bekim tok bilong em olsem, “Mipela i harim tok olsem long lo bilong God, taim dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em i kamap, orait em bai i stap oltaim oltaim. Orait olsem wanem na yu tok, ‘Ol i mas litimapim Pikinini Bilong Man’? Dispela Pikinini Bilong Man em i husat tru?” 35Na Jisas i tokim ol olsem, “Liklik taim tasol bai lait i stap yet wantaim yupela. Nau yupela i gat lait yet, olsem na yupela i mas wokabaut long lait, nogut tudak i karamapim yupela. Man i wokabaut long tudak, em i no save, em i go we. 36Nau lait i stap yet wantaim yupela, olsem na yupela i mas bilip long lait, na bai yupela i kamap pikinini bilong lait.” Jisas i toktok wantaim ol manmeri pinis, orait em i lusim ol na i go hait long ol. 37Ol i bin lukim em i wokim planti mirakel o mak, tasol ol i no bilip long em. 38Olsem na tok bilong profet Aisaia i kamap tru. Aisaia i bin tok olsem, “Bikpela, husat i bilipim tok bilong mipela? Na husat i bin lukim Bikpela i mekim kain strongpela wok olsem nau em i mekim?” 39Ol i no inap bilip long Jisas. As bilong dispela em Aisaia i raitim long narapela tok. Em i bin tok olsem, 40“God i mekim ai bilong ol i no inap lukluk, na em i mekim tingting bilong ol i pas, nogut ai bilong ol i lukim wanpela samting na bel bilong ol i save long as bilong tok, na ol i tanim bel na kam bek long mi na mi mekim ol i kamap orait gen.” 41Aisaia i lukim bikpela namba na strong bilong Jisas na em i mekim dispela tok long Jisas tasol. 42Tru, planti hetman tu ol i bilip long Jisas. Tasol ol i pret long ol Farisi, na ol i no tokaut long bilip bilong ol. Ol i pret, nogut ol Farisi i tambuim ol long lotu wantaim ol arapela Juda. 43Ol i laikim tumas bai ol man i litimapim nem bilong ol. Ol i no laik bai God i litimapim nem bilong ol. 44Jisas i tokaut strong olsem, “Man i bilip long mi, em i no bilip long mi tasol. Em i bilip long Papa, em i bin salim mi na mi kam. 45Na man i lukim mi, em i lukim Papa i bin salim mi na mi kam. 46Mi kam long dispela graun olsem lait, bilong olgeta man i bilip long mi ol i no ken i stap long tudak. 47Sapos wanpela man i harim tok bilong mi na em i no bihainim, orait bai mi no skelim em olsem jas. Mi no kam bilong mi stap jas bilong ol manmeri bilong graun. Nogat. Mi kam bilong kisim bek ol. 48Tasol man i givim baksait long mi na i no kisim tok bilong mi, em i gat jas bilong skelim em. Tok mi bin autim, em bai i stap jas bilong dispela man long las de. 49Mi no mekim tok long tingting bilong mi yet. Nogat. Papa i bin salim mi na mi kam, em yet i tokim mi long olgeta tok mi mas mekim na autim. 50Na mi save, tok bilong Papa em i save kamapim laip i stap gut oltaim oltaim. Olsem na olgeta tok mi mekim, em mi save mekim olsem Papa i bin tokim mi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\