JON 18

1Jisas i mekim dispela tok pinis, na em wantaim ol disaipel bilong en ol i go brukim wara Kidron. Long hapsait bilong dispela wara wanpela gaden i stap, na Jisas wantaim ol disaipel bilong en ol i go insait long gaden. 2Judas, em man i laik givim Jisas long han bilong ol birua, em tu i save long dispela gaden, long wanem, planti taim Jisas i save bung wantaim ol disaipel bilong en long dispela gaden. 3Olsem na Judas i kisim ol lain soldia na sampela plisman bilong ol bikpris na ol Farisi, na em i bringim ol i kam long dispela hap. Na ol i holim ol lam na bombom na ol samting bilong pait. 4Jisas i save long olgeta samting i laik kamap long en. Olsem na em i go klostu long ol dispela lain na i askim ol olsem, “Yupela i painim husat?” 5Ol i bekim tok bilong em olsem, “Mipela i kam bilong painim Jisas bilong Nasaret.” Na Jisas i tokim ol, “Em mi tasol.” Na Judas, em man i laik givim em long ol, em i sanap wantaim ol. 6Ol i harim Jisas i tok, “Em mi tasol,” na ol dispela man i surik i go bek na i pundaun long graun. 7Na Jisas i askim ol gen, “Yupela i painim husat?” Na ol i tok, “Jisas bilong Nasaret.” 8Na Jisas i bekim tok olsem, “Mi tokim yupela pinis, em mi tasol. Na sapos yupela i painim mi, orait larim ol dispela man i go.” 9Long dispela pasin em inapim dispela tok em i bin mekim bipo, “Ol dispela man yu bin givim mi, i no gat wanpela bilong ol i lus.” 10Saimon Pita i bin karim wanpela bainat i kam, na em i pulim bainat na i paitim wokboi bilong hetpris, na bainat i katim yau long han sut bilong dispela wokboi na yau i pundaun. Nem bilong dispela wokboi em Malkus. 11Na Jisas i tokim Pita, “Putim bainat i go bek long paus bilong en. Olsem wanem? Yu ting mi no inap dring long dispela kap Papa i bin givim mi?” 12Orait na ol lain soldia na namba wan ofisa bilong ol, na ol plisman bilong ol Juda, ol i holimpas Jisas na pasim em long baklain. 13Na ol i kisim em i go long Anas pastaim. Anas em i tambu bilong Kaiafas. Kaiafas em hetpris long dispela yia 14na em i dispela man i bin tokim ol Juda olsem, “I gutpela sapos wanpela man tasol i kisim ples bilong ol manmeri na i dai.” 15Saimon Pita wantaim narapela disaipel, tupela i bihainim Jisas i go. Hetpris i save long dispela arapela disaipel, olsem na em i bihainim Jisas i go insait long banis bilong hetpris. 16Tasol Pita i sanap i stap ausait klostu long dua. Olsem na dispela arapela disaipel, hetpris i save long en, em i go tokim meri i bosim dua, na em i bringim Pita i kam insait. 17Meri i bosim dua, em i askim Pita olsem, “Ating yu tu yu disaipel bilong dispela man?” Na Pita i tok, “Nogat. Mi no disaipel bilong en.” 18Ol wokboi na ol plisman i bin wokim wanpela paia. Ples i kol, na ol i sanap na hatim skin bilong ol i stap. Na Pita tu i sanap wantaim ol na i hatim skin bilong en. 19Long dispela taim hetpris i askim Jisas long ol disaipel bilong en, na long tok em i bin givim long ol man. 20Na Jisas i bekim tok olsem long em, “Mi bin givim tok long ol manmeri long ples klia. Oltaim mi bin skulim ol manmeri insait long ol haus lotu na insait long banis bilong tempel, long ol ples olgeta Juda i save bung long en. Mi no bin mekim wanpela tok long ples hait. 21Olsem na bilong wanem yu askim mi? Yu mas askim ol man i bin harim dispela tok. Ol i save long tok mi bin mekim.” 22Jisas i tok olsem na wanpela plisman i sanap i stap, em i solapim Jisas na i tok, “Olsem wanem tru na yu bekim tok bilong hetpris long dispela kain pasin?” 23Na Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Sapos mi mekim tok nogut, orait yu mas tokaut klia long dispela tok mi bin mekim. Tasol sapos mi mekim gutpela tok, orait watpo yu paitim mi?” 24Orait Anas i salim Jisas i go long hetpris Kaiafas. Na ol i no rausim dispela baklain ol i bin pasim em long en. 25Saimon Pita i sanap i stap na i hatim skin bilong en. Na ol i askim em olsem, “Ating yu tu yu disaipel bilong en, a?” Na em i tok, “Nogat. Mi no disaipel bilong en.” 26Tasol wanpela wokboi bilong hetpris, em i wanlain bilong dispela man Pita i bin katim yau bilong en, em i tok, “Ating mi bin lukim yu i stap wantaim em long gaden, a?” 27Na Pita i tok gen, “Nogat.” Na long dispela taim stret, kakaruk i krai. 28Orait ol Juda i kisim Jisas na ol i lusim haus bilong Kaiafas na ol i bringim em i go long haus bilong namba wan gavman. Em i moningtaim tru. Na ol i ting, “Nogut mipela i kamap doti long ai bilong God na bai mipela i no inap kaikai abus bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut,” olsem na ol yet i no i go insait long haus bilong namba wan gavman. 29Ol i wet i stap ausait, na Pailat i kam long ol na i askim ol olsem, “Yupela i laik kotim dispela man long wanem samting?” 30Na ol i bekim tok bilong en olsem, “Sapos em i no man bilong mekim pasin nogut, orait mipela i no inap bringim em i kam long yu.” 31Na Pailat i tokim ol olsem, “Yupela kisim em i go na kotim em long lo bilong yupela yet.” Na ol Juda i bekim tok olsem, “I tambu long mipela i kilim wanpela man i dai.” 32Bipo Jisas i bin tok long pasin em bai i dai long en, na dispela samting i kamap bilong mekim tok bilong en i kamap tru. 33Orait Pailat i go insait gen long haus gavman. Na em i singautim Jisas i kam, na i askim em olsem, “Yu king bilong ol Juda, a?” 34Na Jisas i bekim tok olsem, “Yu yet yu tingim na yu mekim dispela tok, o ol arapela man i bin tokim yu long mi?” 35Na Pailat i bekim tok olsem, “Olsem wanem? Mi wanpela Juda, a? Lain bilong yu yet wantaim ol bikpris ol i bringim yu i kam long mi. Yu bin mekim wanem?” 36Orait Jisas i bekim tok olsem, “Kingdom bilong mi em i no bilong dispela graun. Sapos kingdom bilong mi em i bilong dispela graun, orait inap ol wokman bilong mi i pait, na i no gat wanpela man inap putim mi long han bilong ol Juda. Tasol kingdom bilong mi em i no bilong dispela graun.” 37Na Pailat i askim em, “Olsem na i tru yu wanpela king, a?” Na Jisas i bekim tok olsem, “Dispela tok bilong king, em tok bilong yu yet. Mama i karim mi na mi kam long dispela graun bilong mekim wanpela wok tasol, em bilong autim tok tru, bai olgeta manmeri i ken harim. Na olgeta man i bihainim tok tru, ol i save harim tok bilong mi.” 38Na Pailat i askim em, “Tok tru, em wanem samting tru?” Pailat i tok pinis na em i go ausait gen long ol Juda. Na em i tokim ol olsem, “Mi no painim wanpela rong long em. 39Tasol yupela i save long dispela pasin mi save bihainim. Long olgeta yia long dispela bikpela de bilong lotu, mi save larim yupela i makim wanpela man i ken lusim kalabus na i go fri. Olsem na ating yupela i laik bai mi lusim dispela king bilong ol Juda i go long yupela?” 40Na ol i singaut gen olsem, “Em nogat. Yu mas lusim Barabas.” Barabas em i wanpela man bilong pait na stil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\