JON 5

1Bihain wanpela bikpela de bilong lotu bilong ol Juda i kamap, na Jisas i go long Jerusalem. 2Long Jerusalem, klostu long bikpela dua bilong banis ol i kolim Dua Bilong Ol Sipsip, i gat wanpela bikpela hul wara i stap, long tok Hibru ol i kolim Betesda. Arere long dispela hul wara i gat 5-pela veranda i stap. 3Na long ol dispela veranda, planti sikman i stap, wantaim ol man i aipas na lek nogut, na ol man bun bilong ol i dai. 5Wanpela man i stap long veranda, em i gat sik i stap inap long 38 yia. 6Jisas i lukim dispela man i slip i stap, na em i save, em i stap sik longtaim pinis. Na Jisas i askim em, “Ating yu laik bai skin bilong yu i kamap gutpela?” 7Sikman i bekim tok bilong em olsem, “Bikman, taim wara i mekim nais, mi no gat man i ken kisim mi i go na putim mi insait long hul wara. Mi yet mi laik i go, tasol ol arapela man i save go daun pastaim na i winim mi.” 8Na Jisas i tokim em olsem, “Yu sanap na kisim bet bilong yu na wokabaut.” 9Orait kwiktaim tumas bodi bilong dispela man em i kamap gutpela. Na em i kisim bet bilong en na i wokabaut i go. Dispela de em i de Sabat, 10olsem na taim ol Juda i lukim dispela man ol i tokim em olsem, “Nau em i de Sabat. I tambu long yu karim bet bilong yu raun.” 11Tasol em i bekim tok bilong ol olsem, “Dispela man i mekim mi i orait, em i tokim mi olsem, ‘Kisim bet bilong yu na wokabaut.’ ” 12Na ol i askim em, “Wanem man i tokim yu, ‘Kisim bet bilong yu na wokabaut’?” 13Tasol dispela man i kamap orait gen em i no save husat tru i bin tokim em, long wanem, planti manmeri i stap long dispela ples, na Jisas i go pinis. 14Bihain Jisas i go insait long banis bilong tempel na em i lukim dispela man i stap. Na Jisas i tokim em olsem, “Harim. Nau yu orait pinis. Yu no ken mekim sin moa, nogut wanpela bikpela hevi moa yet i kamap long yu.” 15Orait dispela man i go na i tokim ol Juda olsem, “Dispela man i mekim mi i orait, em Jisas tasol.” 16Orait ol Juda i stat long mekim nogut long Jisas, long wanem, em i save mekim dispela kain samting long ol de Sabat. 17Tasol Jisas i bekim tok olsem long ol, “Papa bilong mi em i save wok oltaim i kam inap long nau. Na mi tu mi save wok.” 18Ol Juda i harim dispela tok na ol i laikim moa yet long kilim Jisas i dai, long wanem, em i no kalapim lo bilong de Sabat tasol. Nogat. Em i tok, God em i Papa bilong em stret. Long dispela tok em i mekim em yet i kamap wankain olsem God. 19Orait Jisas i bekim tok bilong ol Juda olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, Pikinini em i no inap mekim wanpela samting long tingting bilong em yet. Nogat. Em i mekim tasol ol samting em i lukim Papa i mekim. Olgeta samting Papa i save mekim, em Pikinini tu i save mekim. 20Papa i laikim tumas Pikinini na em i save soim em olgeta samting em yet i save mekim. Na bilong mekim yupela i kirap nogut tru, Papa bai i soim Pikinini ol arapela bikpela wok tu, i winim ol dispela wok em i mekim pinis. 21Papa i save kirapim bek ol man i dai pinis na i givim laip long ol. Na olsem tasol Pikinini tu i save givim laip long ol man long laik bilong em yet. 22Papa i no save skelim wanpela man long kot. Olgeta wok bilong harim kot, em i givim pinis long Pikinini. 23Olsem na bai olgeta man i ken litimapim nem bilong Pikinini, olsem ol i save litimapim nem bilong Papa. Man i no save litimapim nem bilong Pikinini, em i no litimapim nem bilong Papa i bin salim Pikinini i kam. 24“Tru tumas mi tokim yupela, man i harim tok bilong mi, na i bilip long Papa, em i bin salim mi na mi kam, em i gat laip i stap gut oltaim oltaim. Em bai i no gat kot. Nogat. Em i lusim dai pinis, na nau em i stap laip. 25“Tru tumas mi tokim yupela, taim i laik kamap, na nau i kamap pinis, na ol manmeri i dai pinis bai i harim maus bilong Pikinini Bilong God. Na ol manmeri i harim, ol bai i kisim laip. 26Papa i gat laip long em yet. Na em i bin givim strong long Pikinini, na em tu i gat laip long em yet. 27Em i Pikinini Bilong Man, olsem na Papa i givim namba long em bilong kotim ol manmeri na skelim pasin bilong ol. 28Yupela i no ken tingting planti long dispela tok bilong mi. Taim i laik kamap na olgeta manmeri i stap long matmat ol bai i harim maus bilong Pikinini, 29na ol bai i lusim matmat na i kam ausait. Ol manmeri i bin mekim gutpela pasin, ol bai i kirap bek na i stap laip. Na ol manmeri i bin mekim pasin nogut, ol bai i kirap bek na i kamap long kot na kot bai i tok olsem, ol i mas bagarap.” 30Jisas i tok moa olsem, “Mi no inap mekim wanpela samting long tingting bilong mi yet. Mi save bihainim tok mi kisim long Papa na mi skelim pasin bilong ol manmeri. Na kot bilong mi em i stret, long wanem, mi no save bihainim laik bilong mi yet. Nogat. Mi bihainim laik bilong Papa, em i bin salim mi na mi kam. 31“Sapos mi wanpela tasol mi tokaut long ol wok na pasin bilong mi, orait ol man i no mas bilipim dispela tok mi autim. 32Tasol narapela em i stap, na em tu i save tokaut long ol wok na pasin bilong mi. Na mi save, dispela tok em i autim, em i tru. 33“Mi yet mi no ting tok bilong wanpela man inap long strongim tok bilong mi. Tasol mi save bipo yupela i bin salim ol man i go long Jon bilong kisim tok bilong en. Na mi laik bai God i ken kisim bek yupela, olsem na mi laik bai yupela i tingim tok Jon i bin mekim long wok na pasin bilong mi, long wanem, Jon i bin tokaut long tok i tru. 35Jon em i bin i stap olsem lam i lait na i givim lait long ol man. Na long sotpela taim bel bilong yupela i bin amamas long lait bilong em. 36“Tasol samting i winim Jon, em i tokaut long mi nau. Em dispela olgeta wok Papa i bin givim long mi bilong mekim na pinisim. Ol dispela wok mi save mekim i tokaut gut long ol manmeri olsem, Papa i bin salim mi na mi kam. 37Na Papa i bin salim mi na mi kam, em yet i tokaut long mi. Tasol yupela i no bin harim maus bilong em liklik. Nogat tru. Na yupela i no bin lukim pes bilong em. 38Na tok bilong em tu i no i stap long yupela, long wanem, yupela i no bilipim tok bilong dispela man Papa i bin salim i kam. 39“Yupela i ting tok i stap long buk bilong God i save givim yupela laip i stap gut oltaim oltaim. Olsem na yupela i save wok long ritim na skelim olgeta tok i stap long buk bilong God. Tasol buk bilong God tu i save tokaut long mi, 40na yupela i no laik i kam long mi bilong kisim laip. 41“Mi no ting long kisim biknem long ol man na mi mekim ol dispela tok. 42Tasol mi save long yupela. Long bel bilong yupela, yupela i no gat laik long God. 43Mi bin i kam long nem bilong Papa bilong mi, na yupela i no kisim tok bilong mi. Tasol sapos wanpela man i kam long nem bilong em yet, orait wantu bai yupela i kisim tok bilong em. 44Yupela i save kisim biknem long ol lain bilong yupela yet. Tasol dispela biknem God wanpela tasol i save givim, em yupela i no laik kisim. Sapos yupela i mekim ol dispela kain pasin, orait bai yupela i bilip olsem wanem? 45“Yupela i no ken ting bai mi kotim yupela long ai bilong Papa. Nogat. Man i kotim yupela em Moses yet, em dispela man yupela i ting em bai i helpim yupela. 46Sapos yupela i bilipim tok bilong Moses, orait bai yupela i bilipim tok bilong mi tu, long wanem, ol tok em i bin raitim i tokaut long mi. 47Tasol sapos yupela i no bilipim tok em i bin raitim, orait olsem wanem bai yupela i bilipim tok bilong mi?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\