JON 8

1tasol Jisas i go long maunten Oliv. 2Long moningtaim tru em i go gen insait long banis bilong tempel. Na olgeta manmeri i kam long em. Na em i sindaun na i wok long skulim ol. 3Orait ol saveman bilong lo na ol Farisi i kisim wanpela maritmeri ol i bin lukim em i mekim pasin pamuk, na ol i bringim em i kam na mekim em i sanap long ai bilong ol manmeri. 4Na ol i tokim Jisas olsem, “Tisa, dispela maritmeri i bin mekim pasin pamuk na ol i lukim em. 5Long lo, Moses i bin tok olsem yumi mas tromoi ston long kain meri olsem na kilim em i dai. Na yu tok wanem?” 6Ol i mekim dispela tok bilong traim em, long wanem, ol i laik bai em i mekim wanpela tok ol i ken kotim em long en. Tasol Jisas i lindaun na i rait long graun long pinga bilong en. 7Ol i askim askim moa yet, olsem na Jisas i sanap na i tokim ol olsem, “Wanem man namel long yupela i no bin mekim sin, em i ken tromoi namba wan ston long dispela meri.” 8Na em i lindaun gen na i rait long graun. 9Ol i harim dispela tok, na olgeta wan wan ol i lusim dispela ples na i go. Ol man i gat planti krismas ol i go pas, na ol arapela man i go bihain. Na Jisas wanpela tasol i lindaun yet i stap, na meri i sanap i stap long pes bilong em. 10Orait Jisas i sanap na i askim meri olsem, “Meri, ol dispela man i go we? Ating i no gat wanpela man i stap bilong kotim yu?” 11Na meri i tok, “Bikman, i no gat wanpela.” Na Jisas i tok, “Mi tu, mi no kotim yu. Yu go, na bihain yu no ken mekim sin gen.” 12Jisas i tokim ol manmeri gen olsem, “Mi yet mi lait bilong graun. Man i bihainim mi, em bai i no inap wokabaut long tudak. Nogat. Em bai i gat lait bilong laip.” 13Ol Farisi i harim dispela tok na ol i tokim Jisas olsem, “Yu save tokaut long ol wok na pasin bilong yu yet. Olsem na ol man i no mas bilipim dispela tok yu autim.” 14Na Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “I tru, mi autim tok long pasin bilong mi yet. Tasol ol man i ken bilipim tok bilong mi, long wanem, mi save long ples mi kirap long en na mi kam, na mi save long ples mi bai i go long en. Tasol yupela i no save long as ples bilong mi. Na mi go we, em tu yupela i no save. 15Yupela i save skelim ol man long pasin bilong graun. Mi no save skelim pasin bilong wanpela man. 16Tasol sapos mi skelim pasin bilong wanpela man, orait ol man i ken bilipim tok mi autim, long wanem, i no mi wanpela tasol i skelim em. Nogat. Papa i bin salim mi na mi kam, em i wok wantaim mi. 17Long lo bilong yupela, tok i stap olsem. Sapos tupela man i autim wankain tok, orait tok bilong tupela em i tru. 18Mi yet mi save autim tok long ol wok na pasin bilong mi yet, na Papa i salim mi na mi kam, em tu i autim tok long wok na pasin bilong mi.” 19Orait ol Farisi i askim em olsem, “Dispela Papa yu tok long en, em i stap we?” Na Jisas i bekim tok olsem, “Yupela i no save long mi, na yupela i no save long Papa bilong mi. Sapos yupela i save long mi, orait yupela bai i save long Papa bilong mi tu.” 20Jisas i skulim ol manmeri i stap klostu long rum mani bilong tempel, na em i mekim ol dispela tok. Na i no gat wanpela man i holimpasim em, long wanem, taim bilong en i no yet. 21Jisas i tokim ol manmeri moa olsem, “Mi go nau, na bai yupela i no inap lukim mi. Na sin bilong yupela bai i stap yet, na yupela bai i dai. Yupela i no inap i go long ples mi go long en.” 22Ol Juda i harim dispela tok na ol i tokim ol yet olsem, “Olsem wanem na em i tok, ‘Yupela i no inap i go long ples mi go long en’? Ating em bai i kilim i dai em yet?” 23Na Jisas i tokim ol olsem, “Yupela ol lain bilong daunbilo. Tasol mi, mi bilong antap. Yupela i bilong dispela graun. Tasol mi no bilong dispela graun. 24Olsem na mi tokim yupela pinis, ol sin bilong yupela bai i stap yet, na yupela bai i dai. Sapos yupela i no bilip olsem Mi Yet Mi Stap Olsem, orait ol sin bilong yupela bai i stap yet, na yupela bai i dai.” 25Ol i askim em, “Yu husat?” Na Jisas i tokim ol, “Mi husat, em mi tokim yupela pinis. 26Mi gat planti tok mi mas mekim long ol pasin bilong yupela. Na bai mi skelim ol pasin bilong yupela olsem jas. Tasol Man i bin salim mi na mi kam, pasin bilong en i tru olgeta. Na olgeta tok mi harim long em, em mi save autim long ol manmeri bilong graun.” 27Ol i no save olsem Jisas i tokim ol long Papa, 28olsem na em i tokim ol olsem, “Taim yupela i litimapim Pikinini Bilong Man, orait yupela bai i save olsem, Mi Yet Mi Stap Olsem. Na bai yupela i save, mi no mekim wanpela samting long tingting bilong mi yet. Nogat. Mi save autim olgeta tok olsem Papa i bin soim mi. 29Papa i bin salim mi na mi kam, em i stap wantaim mi. Em i no lusim mi, na larim mi i stap wanpis. Nogat. Em i no lusim mi, long wanem, oltaim mi save mekim ol samting em i laikim.” 30Ol manmeri i harim Jisas i mekim dispela tok, na planti bilong ol i bilip long em. 31Orait Jisas i tokim ol Juda i bilip pinis long em olsem, “Sapos yupela i holim strong tok bilong mi, orait yupela bai i stap ol disaipel tru bilong mi. 32Na yupela bai i save long tok tru, na tok tru bai i mekim yupela i kamap fri.” 33Na ol i bekim tok bilong en olsem, “Mipela i lain bilong Abraham. I no gat wanpela taim mipela i bin i stap wokboi nating bilong wanpela man. Olsem na bilong wanem yu tok, ‘Yupela bai i kamap fri’?” 34Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, olgeta man i save mekim sin, ol i stap wokboi nating bilong sin. 35Ol wokboi nating ol i no save stap long haus oltaim. Nogat. Pikinini tasol i save stap oltaim. 36Olsem na sapos Pikinini i mekim yupela i kamap fri, orait yupela i stap fri tru. 37“Mi save, yupela i lain bilong Abraham. Tasol tok bilong mi em i no i stap insait long yupela. Olsem na yupela i laik kilim mi i dai. 38Mi save autim tok long ol samting Papa bilong mi i soim mi pinis. Na yupela i save mekim ol pasin yupela i kisim long papa bilong yupela.” 39Ol Juda i harim tok bilong Jisas, orait ol i bekim tok olsem, “Tumbuna papa bilong mipela em Abraham.” Na Jisas i tokim ol, “Sapos i tru yupela ol tumbuna pikinini bilong Abraham, orait yupela bai i mekim wankain pasin olsem Abraham i bin mekim. 40Mi bin autim long yupela olgeta tok tru mi bin harim long God. Na nau yupela i laik kilim mi i dai. Dispela kain pasin em i no pasin bilong Abraham. 41Yupela i mekim pasin bilong papa bilong yupela tasol.” Na ol i tokim em, “Ol mama bilong mipela ol i no bin pamuk nabaut na karim mipela. Nogat. Mipela i gat wanpela Papa tasol, em God.” 42Na Jisas i tokim ol olsem, “Sapos i tru God em i Papa bilong yupela, orait yupela bai i laikim mi, long wanem, mi stap wantaim God na mi kam. Mi no kam long tingting bilong mi yet. Nogat. God i salim mi na mi kam. 43“Tasol bilong wanem yupela i no klia gut long tok bilong mi? As bilong dispela em i olsem. Yupela i no inap long harim tok bilong mi. 44Yupela i pikinini bilong papa bilong yupela, em Satan. Na yupela i strong long bihainim ol laik bilong papa bilong yupela. Bipo yet em i stap man bilong kilim ol man i dai. Na em i no bihainim pasin i tru, long wanem, pasin i tru em i no i stap long em. Tok giaman em i save mekim, dispela em i tok bilong em stret. Em i man bilong tok giaman, na em i papa tru bilong pasin bilong tok giaman. 45Tasol mi save autim tok tru, na yupela i no bilipim tok bilong mi. 46Yupela i ting mi bin mekim sin, a? Sapos yupela i ting olsem, orait yupela i mas kamapim rong bilong mi. Tasol sapos mi autim tok tru, orait watpo yupela i no bilipim tok bilong mi? 47Ol pikinini bilong God i save harim olgeta tok bilong God. Yupela i no pikinini bilong God, olsem na yupela i no save harim tok bilong em.” 48Ol Juda i bekim tok bilong Jisas olsem, “Mipela i tok yu man bilong Samaria na wanpela spirit nogut i stap long yu, em i tru, a?” 49Na Jisas i bekim tok olsem, “Mi no gat spirit nogut i stap long mi. Nogat. Mi litimapim nem bilong Papa bilong mi tasol, na yupela i daunim nem bilong mi. 50Mi no wok long litimapim nem bilong mi yet. I gat wanpela Man i laik litimapim nem bilong mi, na em i jas. 51Tru tumas mi tokim yupela, sapos wanpela man i bihainim tok bilong mi, em i no inap i dai. Nogat tru.” 52Orait ol Juda i tokim Jisas olsem, “Nau mipela i save pinis, yu gat spirit nogut i stap long yu. Abraham em i dai pinis, na ol profet tu ol i dai pinis. Na yu tok, ‘Sapos wanpela man i bihainim gut tok bilong mi, em i no inap i dai.’ 53Olsem wanem? Ating yu winim tumbuna bilong yumi, Abraham? Em i dai pinis. Na ol profet tu ol i dai pinis. Yu ting yu husat tru?” 54Jisas i bekim tok olsem, “Sapos mi litimapim nem bilong mi yet, orait nem bilong mi em i samting nating. Tasol Papa bilong mi, em i litimapim nem bilong mi. Na yupela i save tok, em i God bilong yupela. 55Tasol yupela i no save long em. Mi, mi save long em. Sapos mi tok, ‘Mi no save long em,’ orait mi bai kamap man bilong giaman olsem yupela. Tasol mi save pinis long em, na mi bihainim gut tok bilong em. 56“Taim tumbuna bilong yupela Abraham em i tingting long lukim taim bilong mi, em i bin amamas. Na taim em i lukim pinis, orait bel bilong en i gutpela tru.” 57Ol Juda i harim dispela tok na ol i tokim Jisas olsem, “Yu no gat 50 krismas yet, na yu bin lukim Abraham, a?” 58Na Jisas i tokim ol, “Tru tumas mi tokim yupela, taim Abraham i no kamap yet, Mi Yet Mi Stap Olsem.” 59Orait ol i kisim ol ston bilong tromoi long em. Tasol Jisas i hait na i lusim banis bilong tempel na i go ausait.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\