JON 8:39

39Ol Juda i harim tok bilong Jisas, orait ol i bekim tok olsem, “Tumbuna papa bilong mipela em Abraham.” Na Jisas i tokim ol, “Sapos i tru yupela ol tumbuna pikinini bilong Abraham, orait yupela bai i mekim wankain pasin olsem Abraham i bin mekim.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More