JOSUA 10:24

24Na Josua i singautim olgeta Israel i kam, na em i tokim ol ofisa i bin i go wantaim em olsem, “Yupela kam hia, na putim lek bilong yupela antap long nek bilong ol dispela king.” Orait na long ai bilong ol manmeri ol i mekim olsem Josua i bin tok.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More