JOSUA 4

1Taim olgeta Israel i lusim pinis wara Jordan, Bikpela i tokim Josua olsem, 2“Yu mas makim 12-pela man, wanpela wanpela man long olgeta lain bilong Israel. 3Na tokim ol long ol i mas i go namel long Jordan long dispela hap ol pris i sanap long en, na kisim 12-pela ston. Na ol i mas karim ol dispela ston i go long ples yupela bai i wokim kem long en long nait.” 4Orait Josua i makim 12-pela man na em i singautim ol i kam 5na i tokim ol olsem, “Yupela go daun long wara Jordan na abrusim ol pris i karim Bokis Kontrak bilong God, Bikpela bilong yumi. Yupela 12-pela i mas kisim wan wan bikpela ston, bilong makim ol 12-pela lain bilong Israel. Na yupela i mas karim long sol bilong yupela, na bringim i kam. 6Ol dispela ston i olsem mak bilong mekim ol manmeri i tingim ol samting Bikpela i bin mekim. Na bihain bihain, sapos ol tumbuna bilong yupela i askim yupela bilong wanem ol dispela ston i stap, 7orait yupela i mas tokim ol olsem, ‘Wara i bin drai long taim Bokis Kontrak bilong Bikpela i brukim Jordan.’ Olsem na ol dispela ston bai i kirapim tingting bilong ol Israel oltaim oltaim.” 8Orait ol man i mekim olsem Josua i tok. Ol i go namel long wara Jordan na kisim 12-pela ston, olsem Bikpela i bin tokim Josua. Na ol i karim ol dispela ston i kam long kem na putim i stap. 9Na tu Josua i sanapim arapela 12-pela ston namel long Jordan long ples ol pris i karim Bokis Kontrak na i sanap long en. Na ol dispela ston i stap yet. 10Ol pris i sanap i stap namel long Jordan, inap ol man i mekim pinis olgeta samting Bikpela na Moses i bin tokim Josua long en. Ol manmeri i hariap i go kamap long hapsait. 11Na taim ol i kamap pinis, ol pris i karim Bokis Kontrak bilong Bikpela, ol tu i go kamap na i sanap paslain long ol manmeri gen. 12Ol man bilong lain bilong Ruben na Gat na hap lain bilong Manase ol i redi long pait na ol i go pas long ol arapela manmeri olsem Moses i bin tokim ol. 13Samting olsem 40,000 man i redi long pait, na long ai bilong Bikpela ol i go kamap long wanpela stretpela graun klostu long taun Jeriko. 14Ol Israel i lukim ol samting Bikpela i mekim long dispela de, na ol i litimapim nem bilong Josua olsem olgeta de ol i bin mekim long Moses, i go inap long taim Moses i dai. 15Bikpela i bin tokim Josua 16long tokim ol pris i karim Bokis long ol i mas lusim Jordan na i kam antap, 17na Josua i tokim ol. 18Na taim ol pris i kamap pinis long arere, wara i kapsait na i ran gen long ples bilong em stret. 19Ol manmeri i brukim wara Jordan long de namba 10 bilong namba wan mun na ol i wokim kem long taun Gilgal klostu long Jeriko long hap sankamap. 20Long Gilgal Josua i sanapim dispela 12-pela ston ol man i bin kisim long Jordan. 21Na Josua i tokim ol Israel olsem, “Bihain, sapos ol pikinini i askim papa bilong ol, ‘Bilong wanem ol dispela ston i stap,’ 22orait ol papa i ken tokim ol olsem, ‘Ol dispela ston i stap olsem mak bilong ol Israel i bin brukim wara Jordan long graun i drai.’ 23Mi putim ol dispela ston i stap, long wanem, God, Bikpela bilong yumi, i bin mekim drai wara Jordan na yumi kam kamap long dispela sait bilong wara, olsem bipo em i bin mekim drai solwara Retsi na yumi brukim na i kam. 24Bikpela i mekim dispela samting bai olgeta man bilong olgeta hap bilong graun i ken save long strong bilong em, na bai yupela i ken lotu long God, Bikpela bilong yupela oltaim.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\