JUT 1

1Mi Jut, mi wokboi bilong Jisas Krais, na mi brata bilong ems. Mi raitim dispela pas long yupela ol manmeri God i bin singautim. God Papa i save laikim yupela tru, na Jisas Krais yet i save lukautim yupela. 2God i ken mekim pasin bilong marimari na bel isi na pasin bilong laikim tru ol arapela i kamap strong long laip bilong yupela. 3Ol pren tru, pastaim mi gat bikpela laik long raitim pas bilong tokim yupela long wok God i bin mekim bilong kisim bek yumi olgeta. Tasol nau mi ting mi mas raitim narapela tok long yupela olsem, yupela i mas wok strong long lukautim bilip bilong yupela na long sakim tok bilong ol birua bilong gutnius. God i bin givim dispela wanpela pasin bilong bilip long yumi ol manmeri bilong en, na i no inap wanpela man i senisim tok bilong ol samting yumi bilip long en. 4Sampela man ol i bin hait i kam insait pinis long sios. Bipo tru God i bin tok olsem, ol dispela kain man i mas kamap long kot bilong God, na ol bai i lus. Ol i save givim baksait long God. Na ol i save senisim tok bilong marimari bilong God, na mekim em i kamap tok bilong ol kain kain pasin nogut. Ol dispela man i save givim baksait long dispela wanpela Hetman, em Bikpela bilong yumi Jisas Krais. 5Yupela i save pinis long Bikpela, bipo em i kisim bek ol Israel na bringim ol i lusim Isip na i go. Na bihain em i bagarapim ol manmeri i no bilip long em. Yupela i save pinis, tasol mi laik kirapim yupela long tingim dispela samting gen. 6Na tingim ol dispela ensel ol i no laik i stap gut long dispela wok God i bin givim ol, na ol i lusim ples bilong ol. Olsem na Bikpela i pasim ol long ol sen i save stap oltaim oltaim, na em i kalabusim ol i stap long dispela ples i tudak nogut tru. Ol i wetim De bilong bikpela kot bilong God. 7Bipo ol man bilong Sodom wantaim Gomora na ol taun i stap klostu long ol, ol i bin mekim pasin wankain olsem ol dispela ensel. Ol i bihainim ol pasin nogut na ol i mekim ol narakain pasin pamuk i nogut tru. Olsem na God i mekim save long ol long paia i stap oltaim. Ol dispela samting i bin kamap bipo, yumi ken tingim ol na yumi no ken bihainim pasin nogut bilong ol dispela lain. 8Tasol ol dispela man i laik paulim tingting bilong yupela, ol i save bihainim ol dispela pasin. Ol kain kain driman bilong ol i save kirapim ol na ol i mekim ol dotipela pasin long bodi bilong ol. Ol i save bikhet long Bikpela bilong yumi, na ol i save tok nogut long ol nambawan ensel bilong heven tu. 9Tasol ol ensel i no save tok nogut long ol lain i birua long ol. Taim namba wan ensel Maikel i pait long toktok wantaim Satan long husat bai i kisim bodi bilong Moses, Maikel i no bikhet, na em i no mekim tok nogut long Satan. Nogat. Em i tok olsem, “Bikpela yet i ken krosim yu na tokim yu long pasim maus.” 10Tasol ol dispela man ol i save tok nogut long olgeta samting ol i no save long as bilong en. Ol i olsem ol abus i no gat tingting, na ol i save bihainim ol laik bilong bodi tasol. Na dispela pasin bilong ol i save bagarapim ol tru. 11Ol i mas lukaut. Ol i save wokabaut long pasin bilong Kein. Ol i save tingting long pe tasol, olsem Balam, na ol i redi long mekim olgeta kain samting bilong kisim mani. Na ol i bin bikhet long God, olsem Kora, na long dispela pasin ol i lus tru. 12Olgeta taim yupela i bung na mekim dispela kaikai bilong soim olsem yupela i stap wanbel na i laikim tru ol arapela manmeri bilong God, ol dispela man i save kam na mekim ol pasin i doti long ai bilong God. Ol i no save sem long kaikai olsem ol i stap long bikpela pati, na ol i tingting long ol yet tasol. Ol i olsem ol klaut i no bringim ren i kam, na ol win i save sakim ol i go nabaut. Na ol i olsem ol diwai i no karim kaikai long taim bilong en. Na ol i olsem ol diwai i dai pinis na ol man i kamautim pinis as bilong en. Ol i man bilong i dai tupela taim. 13Ol i man bilong trabel nabaut, olsem bikpela si i bruk. Na ol pasin nogut ol i no save sem long mekim, ol i kamap ples klia olsem spet bilong biksi i kamap antap long wara. Na ol i stap olsem ol sta i no save bihainim rot bilong ol long skai. Olsem na God i redim pinis ples tudak tru i blak nogut tru, na ol bai i go i stap long en oltaim oltaim. 14Enok em i namba 7 man i kamap long ol lain tumbuna pikinini bilong Adam, na em i bin autim tok profet long ol samting bai i kamap long ol dispela man nogut. Em i tok olsem, “Mi lukim Bikpela i kam wantaim ol planti tausen ensel bilong en. 15Em i laik kotim olgeta man na mekim save long ol. Em i laik mekim ol man i no save bihainim em i pilim tru asua bilong olgeta pasin nogut ol i bin mekim. Sampela man bilong mekim sin, ol i save givim baksait long God moa yet. Olsem na God i laik mekim ol dispela man i pilim tru asua bilong ol kain kain tok nogut ol i bin mekim long em.” 16Ol dispela man ol i save bel nogut long olgeta samting i kamap long ol, na ol i save toktok planti oltaim. Ol i save bihainim ol laik nogut bilong bel bilong ol yet. Ol i save bikmaus na hambak nabaut na litimapim nem bilong ol yet. Na ol i save grisim ol man, bilong mekim ol i bihainim laik bilong ol. 17Tasol yupela ol brata tru, yupela i mas tingim gen tok bilong samting i laik kamap bihain, em ol aposel bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais, i bin autim. 18Ol i bin tokim yupela olsem, “Long taim bilong las de, ol man bilong tok bilas bai i kamap, na ol bai i givim baksait long God na bihainim ol laik nogut bilong ol yet.” 19Ol dispela man i save brukim sios. Ol i save bihainim tingting bilong ol man bilong graun tasol, na Holi Spirit i no i stap long ol. 20Tasol yupela ol brata tru, oltaim yupela i mas larim bilip bilong yupela i strongim bel bilong yupela, em dispela gutpela bilip God yet i bin givim long yupela. Na oltaim yupela i mas prea long strong bilong Holi Spirit. 21God i save laikim yupela tru, na yupela i mas i stap klostu long em na larim em i laikim yupela oltaim. Na oltaim yupela i mas wetim Bikpela bilong yumi Jisas Krais, bai em i kamapim sori bilong en long ples klia, na yupela bai i kisim tru laip bilong i stap gut oltaim oltaim. 22Yupela i mas sori long ol man bilip bilong ol i no strong. 23Sampela bilong ol i olsem ol i stap pinis long paia, olsem na kwiktaim tumas yupela i mas kisim bek ol. Na long sampela, taim yupela i mekim pasin bilong sori long ol, yupela i mas pret wantaim. Ol i bin bihainim tru ol pasin bilong olpela bel, na ol i kamap doti olgeta, inap ol klos samting bilong ol tu i stap doti. Yupela i mas stap longwe tru long olgeta dispela samting i doti long ai bilong God. 24God em inap long lukaut gut long yupela na bai yupela i no pundaun. Em inap long bringim yupela i go i stap long gutpela ples bilong en, na bai yupela i no gat asua, na yupela i gat bikpela amamas tru. 25Dispela wanpela God tasol i stap, na em i bin kisim bek yumi long wok bilong Jisas Krais, Bikpela bilong yumi, na yumi mas litimapim nem bilong en. Em i ken i stap namba wan king, na i gat bikpela strong, na em i ken i stap het bilong olgeta samting. Long olgeta taim bipo em i stap olsem, na nau tu em i stap olsem. Na em bai i stap olsem long olgeta taim bihain. I tru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\