HETMAN 16

1Orait Samson i lusim Lehi na i go long taun Gasa. Na long Gasa em i lukim wanpela pamukmeri na em i go slip wantaim em. 2Na sampela man i tokim ol Gasa olsem, “Samson i kam pinis.” Olsem na ol i go hait klostu long ol bikpela dua bilong banis i raunim taun, na ol i wetim em i kam. Na ol i wok long tok isi long ol yet olsem, “Yumi wet i go inap tulait i bruk tasol, na bai yumi kilim em i dai.” 3Tasol Samson i kirap na lusim bet long biknait tru na em i go holim tupela dua bilong taun. Na em i kamautim tupela dua wantaim tupela pos bilong dua na bikpela ba bilong pasim dua. Na em i putim ol dispela samting long sol bilong en na karim i go putim antap long maunten i stap klostu long taun Hebron. 4Bihain long dispela taim Samson i go long Gasa, em i lukim wanpela meri bilong ples daun bilong Sorek, na em i laikim dispela meri tru. Nem bilong dispela meri em Delaila. 5Na ol 5-pela king bilong ol Filistia i go long Delaila na tokim em olsem, “Yu mas grisim Samson na painimaut wanem samting i givim bikpela strong long em, na olsem wanem yumi inap winim em. Olsem na bai mipela i pasim em na daunim em olgeta. Sapos yu mekim olsem, bai mipela wan wan i givim yu 1,100 mani silva.” 6Orait Delaila i tokim Samson olsem, “Yu tokim mi, olsem wanem na yu gat bikpela strong olsem? Na sapos wanpela man i laik pasim yu na daunim yu, bai em i mekim olsem wanem?” 7Na Samson i bekim tok bilong en olsem, “Sapos ol i kilim ol bulmakau na kisim 7-pela rop bilong masel bilong hanlek bilong ol, na ol i pasim mi long ol dispela rop, orait bai strong bilong mi i pinis. Na bai mi stap wankain olsem ol arapela man.” 8Orait na ol king i kisim 7-pela rop bilong hanlek bilong bulmakau, na ol i kam givim long Delaila. Na sampela man i hait i stap long rum bilong Delaila, na Delaila i pasim Samson long ol dispela rop. Na Delaila i singaut olsem, “Samson, lukaut. Ol Filistia i kam nau.” Tasol Samson i brukim ol dispela rop olsem tret i bruk taim paia i kukim. Na ol Filistia i no save yet long as bilong strong bilong em. 10Na Delaila i tokim Samson olsem, “Harim. Yu bin tok giaman long mi na semim mi nogut tru. Tasol nau yu mas tokim mi stret, ol man inap pasim yu olsem wanem?” 11Orait Samson i tokim em, “Sapos ol i pasim mi long ol nupela baklain tru, em ol i no yusim bipo, bai strong bilong mi i pinis na bai mi kamap wankain olsem ol arapela man.” 12Olsem na ol sampela man i wet i stap gen long narapela rum, na Delaila i kisim ol nupela baklain na pasim em. Na Delaila i singaut olsem, “Samson, lukaut. Ol Filistia i kam nau.” Tasol Samson i brukim ol dispela baklain olsem tret nating tasol. 13Orait Delaila i tokim Samson, “Yu giamanim mi na semim mi gen. Nau yu mas tokim mi stret, ol man inap pasim yu olsem wanem?” Na Samson i tok, “Sapos yu kisim dispela 7-pela longpela hap gras bilong mi na yu pasim strong insait long string bilong masin bilong wokim blanket, na sapos yu kisim longpela nil na paitim strong, bai gras i pas tru long banis, orait bai mi no gat strong na bai mi stap wankain olsem ol arapela man tasol.” 14Orait Delaila i mekim Samson i slip olgeta. Na Delaila i kisim 7-pela longpela hap gras long het bilong Samson na pasim strong long masin bilong wokim blanket. Na em i kisim longpela nil na pasim strong long banis. Na Delaila i singaut olsem, “Samson, lukaut. Ol Filistia i kam nau.” Tasol em i kirap na pulim gras na pin na masin na olgeta samting. 15Olsem na Delaila i tokim em, “Olsem wanem na yu tok olsem yu laikim mi? Yu mauswara nating tasol. Yu no wanbel wantaim mi na mekim tok tru long mi. Nau tripela taim yu semim mi nogut tru na yu no tokim mi long strong bilong yu i kamap olsem wanem.” 16Long olgeta de meri i toktok planti na i wok long askim em. Olsem na Samson i les nogut tru long dispela tok, 17na bihain em i tokim Delaila stret. Em i tok olsem, “Ol i no bin katim gras bilong mi. Taim mama i karim mi, ol i makim mi bilong God stret. Na sapos ol i katim gras bilong mi, bai strong bilong mi i pinis na bai mi kamap wankain olsem ol arapela man.” 18Dispela taim Delaila i save, Samson i tok tru. Olsem na em i salim tok i go long ol king bilong ol Filistia na tokim ol olsem, “Yupela kam bek gen. Nau em i tok tru long mi.” Na ol i kisim mani ol i bin tok long givim Delaila na ol i kam. 19Na Delaila i trikim Samson na em i slip olgeta long lek bilong en. Na Delaila i singautim wanpela man i kam katim ol 7-pela longpela hap gras bilong Samson. Na long dispela pasin Delaila i pinisim strong bilong Samson. Olgeta strong bilong en i go pinis. 20Orait meri i singaut olsem, “Samson, lukaut. Ol Filistia i kam nau.” Na Samson i kirap na i ting olsem, “Bai mi kirap i go na lusim ol olsem mi save mekim bipo.” Tasol em i no save olsem Bikpela i lusim em pinis. 21Orait ol Filistia i holimpas em na kamautim tupela ai bilong en. Na ol i kisim em i go long Gasa na ol i pasim em long sen ol i bin wokim long bras. Na ol i mekim em i wok long wilwilim wit na rais samting insait long haus kalabus. 22Long dispela taim gras bilong Samson i stat long kamap longpela gen. 23Wanpela taim olgeta king bilong Filistia i kam bung. Ol i laik amamas na mekim ofa long Dagon, giaman god bilong ol. Na ol i tok, “God bilong mipela i bin helpim mipela na mipela i winim Samson, dispela birua bilong mipela.” 24Bihain ol i spak nabaut na ol i tok, “Bringim Samson i kam na em i ken mekim ol kain kain pasin bilong mipela i ken lap na tok bilas long em.” Orait ol man i go long kalabus na kisim em i kam. Na taim ol manmeri i lukim em, ol i litimapim nem bilong giaman god bilong ol na ol i tok, “God bilong mipela i helpim mipela na mipela i winim dispela birua bilong mipela. Dispela man i bin bagarapim tru graun bilong mipela na kilim i dai planti man bilong mipela.” Na ol i mekim em i sanap namel long ol bikpela pos ston bilong haus, na ol i mekim em i mekim ol kain kain pasin. Na ol i wok long lap na tok bilas long em. 26Na Samson i singautim dispela mangi i save holim han bilong en na stiaim em, na Samson i tokim em olsem, “Yu helpim mi bai mi holim ol bikpela pos bilong haus. Mi laik sanap na putim baksait bilong mi long pos.” 27Ol manmeri i pulap tru long dispela haus, na ol 5-pela king bilong ol Filistia i stap wantaim ol. Na klostu inap 3,000 manmeri i stap antap long rup na ol i lukluk i go long Samson, na ol i tok pilai long em. 28Na Samson i beten long Bikpela olsem, “God, Bikpela, yu ken tingim mi nau. God, givim mi strong long dispela wanpela taim moa. Olsem na bai mi ken bekim long ol Filistia long ol i bin kamautim tupela ai bilong mi.” 29Orait Samson i holim tupela bikpela pos ston i stap namel na i save strongim haus. Em i holim wanpela pos long han sut bilong en, na wanpela pos long han kais. 30Na em i singaut olsem, “Sapos mi kilim ol dispela Filistia, orait mi tu mi ken i dai.” Na long olgeta strong bilong en, em i subim dispela tupela pos. Na haus i bruk na i pundaun antap long ol king wantaim ol arapela manmeri i stap insait. Namba bilong ol man Samson i kilim i dai long taim em yet i dai, em i winim namba bilong ol man em i bin kilim long taim em i stap yet. 31Na bihain olgeta brata na famili bilong Samson i kam daun na kisim bodi bilong en. Na ol i karim i go planim namel long tupela taun Sora na Estaol, long matmat bilong papa bilong en, Manoa. Samson i bin i stap hetman bilong Israel inap 20 yia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\