WOK PRIS 2:1

1Na God i tokim Moses long tokim ol Israel olsem, “Taim wanpela man i laik mekim ofa long Bikpela long pikinini wit, orait em i mas rausim skin bilong wit na kisim kaikai bilong en na wokim plaua i gutpela tru pastaim na kisim plaua i kam. Na em i mas kapsaitim hap wel bilong diwai oliv na hap paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel long dispela plaua

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More