LUK 20

1Wanpela de Jisas i givim tok long ol manmeri insait long banis bilong tempel, na em i autim gutnius long ol. Na ol bikpris na ol saveman bilong lo wantaim ol hetman ol i kam long em. 2Na ol i tokim em olsem, “Yu tokim mipela, yu kisim dispela namba na strong we na yu mekim ol dispela samting? Na husat i givim dispela namba long yu?” 3Na em i bekim tok bilong ol olsem, “Mi tu mi laik askim yupela long wanpela samting. Yupela tokim mi, 4taim Jon i baptaisim ol man, yupela i ting em i samting bilong heven, o em i samting bilong ol man tasol?” 5Orait ol i toktok namel long ol yet olsem, “Sapos yumi tok, ‘Em i samting bilong heven,’ em bai i tok, ‘Bilong wanem yupela i no bin bilip long em?’ 6Na sapos yumi tok, ‘Em i samting bilong ol man tasol,’ orait olgeta man ol bai i tromoi ston long yumi, long wanem, ol i bilip strong olsem Jon em i profet.” 7Orait ol i tokim Jisas olsem, ol i no save, Jon i bin kisim dispela pasin we na em i baptaisim ol man. 8Na Jisas i tokim ol olsem, “Mi tu mi no ken tokim yupela long husat i givim mi namba na mi mekim dispela wok.” 9Jisas i givim wanpela tok piksa long ol manmeri olsem, “Wanpela man i wokim gaden wain. Na em i putim dispela gaden wain long han bilong sampela man i laik wok bisnis long en. Na em yet i go i stap longpela taim long wanpela longwe ples. 10Orait long taim bilong ol diwai wain i karim kaikai, em i salim wanpela wokboi i go long ol man i wok long gaden wain. Em i laik bai ol i givim em sampela kaikai bilong dispela gaden. Tasol ol man i wok long gaden ol i paitim dispela wokboi na ol i rausim em i go nating. 11Na papa bilong gaden i salim narapela wokboi i go long ol. Tasol ol i paitim em tu na mekim nogut long em, na ol i rausim em i go nating. 12Orait em i salim namba 3 wokboi i go. Tasol ol i bagarapim em nogut tru na rausim em i go ausait. 13Olsem na papa bilong gaden i tok, ‘Nau bai mi mekim wanem? Bai mi salim pikinini man bilong mi, em mi laikim tumas. Ating ol bai inap harim tok bilong em.’ 14Tasol ol man i wok long gaden ol i lukim pikinini bilong en i kam, na ol i toktok namel long ol yet olsem, ‘Dispela man hia bai i kisim olgeta samting bilong papa bilong en. Yumi kilim em i dai, na bai yumi yet i holim dispela gaden.’ 15Olsem na ol i rausim em i go ausait long gaden, na ol i kilim em i dai. “Orait yupela i ting papa bilong gaden wain bai i mekim wanem long ol dispela man? 16Em bai i kam na kilim i dai ol dispela man i wok long gaden. Na em bai i givim dispela gaden wain long ol arapela man.” Ol man i harim dispela tok, na ol i tok, “Em i no ken mekim olsem.” 17Tasol Jisas i lukluk long ol, na em i tok, “Orait bilong wanem ol i raitim dispela tok i stap long buk bilong God, ‘Dispela ston ol kamda i ting em i nogut na ol i rausim, nau em i kamap namba wan ston bilong strongim banis bilong haus’? 18Olgeta man i pundaun antap long dispela ston, ol bai i bruk olgeta. Na sapos dispela ston i pundaun antap long wanpela man, ston bai i bagarapim em olgeta.” 19Ol saveman bilong lo na ol bikpris ol i save olsem, Jisas i sutim dispela tok piksa long ol yet. Olsem na long dispela taim tasol ol i kirap na ol i laik holimpas em. Tasol ol i pret long ol manmeri. 20Orait ol bikpris na ol saveman bilong lo ol i was gut long Jisas. Na ol i salim ol man i kam bilong luk stil long em. Dispela ol man ol i giaman olsem ol i laik tru long harim tok bilong en. Ol i laik trikim em long mekim wanpela tok ol inap kotim em long en, bai ol i ken putim em long han bilong namba wan gavman, na em i ken kotim Jisas. 21Ol i askim em olsem, “Tisa, mipela i save, tok bilong yu em i stret, na yu save givim stretpela tok long ol manmeri. Na yu save mekim wankain tok long olgeta man, maski ol i gat nem o ol i no gat nem. Long tok tru tasol yu save skulim ol manmeri long pasin bilong God. 22Orait, yu ting wanem? Yumi ken givim takis long Sisar, o nogat?” 23Tasol Jisas i save pinis long dispela trik ol i mekim. Olsem na em i tokim ol, 24“Soim wanpela mani long mi. Dispela piksa na nem i stap long mani em i bilong husat?” Na ol i tok, “Bilong Sisar.” 25Na em i tokim ol olsem, “Orait samting bilong Sisar, em yupela i mas givim long Sisar. Na samting bilong God, em yupela i mas givim long God.” 26Olsem na taim em i stap wantaim ol manmeri, ol i no inap long trikim em long mekim wanpela tok ol bai inap long kotim em long en. Ol i kirap nogut long dispela tok em i bekim long ol, na ol i pasim maus i stap. 27Sampela man bilong lain Sadyusi ol i kam long Jisas. Ol Sadyusi em ol dispela lain i save tok, ol man i dai pinis, bai ol i no inap kirap bek. 28Ol dispela man i tokim Jisas olsem, “Tisa, Moses i bin raitim wanpela tok bilong yumi olsem. Sapos wanpela man i marit, na bihain em i dai na i no gat pikinini, orait brata bilong en i mas kisim meri bilong dispela man na kamapim ol pikinini, bai lain bilong brata bilong en i no ken pinis. 29Orait bipo i gat 7-pela brata i stap. Namba wan em i kisim meri, na em i no gat pikinini na em i dai. 30Orait namba 2 brata i kisim dispela meri, 31na bihain namba 3 brata tu i kisim em. Dispela 7-pela brata olgeta ol i maritim dispela meri, na ol i no gat pikinini, na ol i dai. 32Na bihain dispela meri tu i dai. 33Orait bihain, taim ol man i dai pinis ol i kirap bek, dispela meri bai i stap meri bilong husat tru? Yu save, ol 7-pela man i bin kisim em na em i stap meri bilong ol.” 34Orait Jisas i tokim ol olsem, “Ol man na ol meri bilong dispela taim nau ol i save marit. 35Tasol ol manmeri God i tok ol inap kirap bek na stap laip wantaim em long taim bihain, ol dispela lain manmeri bai i no inap marit, 36long wanem, ol i no inap i dai moa. Ol i stap olsem ol ensel. God i kirapim ol pinis long matmat, olsem na ol i stap pikinini bilong em. 37Tasol Moses tu i bin soim yumi olsem ol man i dai pinis, ol i save kirap bek long matmat. Long dispela stori bilong liklik diwai i paia, em i bin tok olsem, Bikpela em i stap God bilong Abraham na bilong Aisak na bilong Jekop. 38Dispela i soim yumi olsem God em i no God bilong ol man i dai pinis. Nogat. Em i God bilong ol man i stap laip. Long ai bilong em, olgeta manmeri i stap laip.” 39Sampela saveman bilong lo i harim Jisas i mekim dispela tok, na ol i tokim em olsem, “Tisa, tok bilong yu em i gutpela.” 40Na ol man i pret long askim Jisas long wanpela samting moa. 41Orait Jisas i askim ol manmeri olsem, “Olsem wanem na ol i save tok olsem, man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em i pikinini bilong Devit? 42Long Buk Song, Devit yet i bin tok olsem, ‘Bikpela i tokim Bikpela bilong mi olsem, “Yu sindaun long han sut bilong mi 43inap mi putim ol birua bilong yu i stap aninit long yu.” ’ 44Yupela lukim. Devit yet i kolim dispela man Bikpela bilong en. Orait olsem wanem na dispela man em i pikinini bilong Devit?” 45Olgeta manmeri i harim Jisas i autim tok i stap yet, na em i tokim ol disaipel bilong en olsem, 46“Yupela lukaut long ol saveman bilong lo. Ol i save laikim tumas long putim longpela klos na wokabaut i go. Ol i laikim tumas long ol manmeri i mas givim gude long ol long ol ples bung. Ol i laikim tumas long kisim ol namba wan ples bilong sindaun long ol haus lotu, na ol i save laik long kisim ol namba wan sia long ol bikpela kaikai. 47Ol i save trikim ol meri, man bilong ol i dai pinis, na stilim ol haus bilong ol. Na ol i save giaman long mekim ol longpela prea. Long taim bilong kot ol bai i kisim bikpela hevi moa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\